טופס בקשה לדחיית תשלומי משכנתא

​​​

​​​​לקוחות יקרים, כדי לעזור לכם בתקופת משבר נגיף הקורונה, באפשרותכם לבקש דחייה של תשלומי ההלוואה לתקופה של 9 חודשים. אנא קראו בעיון את ההוראות והתנאים, מלאו את השדות הנדרשים בטופס ולבסוף לחצו על כפתור 'שלח'. הבקשה תיבחן על ידי הבנק, ובהתאם לשיקול דעת הבנק תאושר. במידה ותאושר, תבוצע תוך 8 ימי עסקים. היה ובקשתכם לא תאושר עד מועד התשלום הקרוב של ההלוו​​אה תימסר לכם הודעה מתאימה.​​

 
טרם קבלת החלטה בדבר דחיית התשלומים כאמור בבקשה זו, אנו מבקשים כי תקראו היטב את כל המפורט מטה ב"הסבר תנאים הצהרות",  ותבחנון את השלכות הדחיה  לרבות סכום ההחזר החודשי של ההלוואה לאחר סיום דחיית התשלומים אשר יהיה גבוה באופן משמעותי מזה ששולם ערב הדחייה, ולעלות הריבית.
יובהר כי דחיית תשלומים כמוה כהלוואה חדשה בגובה הסכום הנדחה (המורכב מקרן וריבית) עליה משולמת ריבית.


יש להגיש את הבקשה עד ליום 31.12.20
 

​פרטי הבקשה​

 

​​אנו הלווים הח"מ, מבקשים דחייה של 9 חודשים (תקופת הדחייה) בתשלומי הלוואות שמספרן מפורט מטה ומעוניינים ב :​

 
 

 
 

​​הסבר ותנאים

 

​​​​​​​​מספרי ההלוואות מופיעים בדו"ח השנתי הנשלח אליכם מדי שנה.
באפשרותכם לבחור בדחיית תשלומים מלאה של תשלומי ההלוואה או בדחייה חלקית.
בדחייה מלאה של תשלומי ההלוואה - לא תחויבו בסכום כלשהו במהלך תשעת חודשי הדחייה.
בדחייה חלקית של תשלומי ההלוואה - ישולמו על ידכם תשלומי הריבית בלבד במשך תשעת חודשי הדחייה.
ככל שרכשתם ביטוח נכס או חיים באמצעות הבנק, תשלומי פרמיות הביטוח החודשיות ימשיכו להיות משולמים והם לא יידחו.
הסכום שלא ישולם על ידכם במסגרת דחיית התשלומים (המלאה/החלקית) ייפרס על פני תקופת ההלוואה שנותרה לאחר תום תקופת הדחייה, וישולם בתשלומים חודשיים, באמצעות חיוב חשבונכם, בנוסף לתשלום החודשי בגין ההלוואה.
התשלומים שייפרסו יישאו ריבית בהתאם לקבוע בהסכם ההלוואה. תקופת ההלוואה המקורית לא תשתנה.
בכפוף לשינויים המחויבים בבקשה זו, יישארו כל תנאי הסכמי ההלוואה בתוקפם.
הבקשה לדחייה כאמור כפופה לשיקול דעת הבנק ולאישורו. במידה ותאושר, יחולו עליה כל תנאי הסכמי ההלוואות שנחתמו ביניכם לבין הבנק.

דחיית התשלומים אינה כרוכה בעמלה.

 

​​שאלות זיהוי

 

​​כדי לוודא את זהותכם ולאפשר את הצטרפותכם לשירות ביצוע פעולות מרחוק באמצעות שירותי בנקאות בתקשורת, אנא ענו על השאלות המזהות הבאות:​

​מהו מועד החיוב החודשי של ההלוואה שברשותך?​​
 
 


 
 

​​מהם פרטי חשבון הבנק שלך ממנו משולמים החיובים החודשיים של ההלוואה?

 
 
 
 
 
 
 
 

​טלפון ליצירת קשר וקבלת הודעות ב- SMS:

 
 
 
 

​דואר אלקטרוני שברשותך אליו ניתן לשלוח הודעות:

 
 
 
 

​​ הצטרפות לשירותי בנקאות בתקשורת​

 
​​​ככל שהנכם לא מצורפים לשירותי בנקאות בתקשורת, הנכם מאשרים בשליחת בקשה זו כי יחולו עליה הוראות הבקשה להצטרפות לשירותי בנקאות בתקשורת כפי שמופיעה באתר הבנק בק​ישור הבא​, תוך בחירת הצטרפות לחבילת ערוצים ברמת הרשאה 4 הכוללת, בין השאר, טלפון, דוא"ל, פקס וקבלת מסרונים לנייד לביצוע פעולות, כמפורט בבקשת ההצטרפות. 
הנכם מאשרים שניתנה לכם הזדמנות לעיין בבקשה להצטרפות הנ"ל ואתם מסכימים לתוכנה.
ככל שהנכם מעוניינים בעדכון רמת ההרשאה או שינוי בחבילת הערוצים הנכם רשאים לפנות אל מוקד הבנק בטלפון 5727*. 
ככל שנחתמה בקשה זו ע"י לווה אחד, הבקשה הינה בשם כל הלווים ובהסכמתם.​
 

​פרטי הלווים ואישורם​

 

​פרטי לווה 1 :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

​​האם היה שינוי לרעה במצב התעסוקתי בתקופת הקורונה?​

 
 
 
 
 

עדכון בדבר מצבך התעסוקתי אינו חובה ואינו תנאי לאישור הבקשה.

 

פרטי לווה 2 :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

​האם היה שינוי לרעה במצב התעסוקתי בתקופת הקורונה?​​

 
 
 

​עדכון בדבר מצבך התעסוקתי אינו חובה ואינו תנאי לאישור הבקשה.

 
 
 
 
 
 
 
הגלישה באתר בנק ירושלים בע"מ (להלן: "בנק ירושלים" או "הבנק"), לרבות אתר הלקוחות, והשימוש בנתונים, במידע, בשרותים ובכלים המצויים בו כפופים להוראות, לתנאים ולסייגים המפורטים להלן ("תנאי הגלישה"). כל הזכויות שמורות לאתר בנק ירושלים. אין לעשות כל שימוש בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש מבנק ירושלים. לתשומת לבך, פרטי גלישתך באתר הבנק נשמרים במאגרי המידע של הבנק. גלישה באתר הבנק והשארת פרטים בו מהווים הסכמה לשמירתם על ידי הבנק. המידע ישמש לצורך ניהול, תפעול וטיפול בכל שירות אותו אבקש מהבנק.