אחריות תאגידית

אחריות תאגידית

ESG - Environment, Social, Governance 

בנק ירושלים פועל לאור ערכי האחריות התאגידית ומשלב אותם כנדבכים משמעותיים בעשייתו, מתוך רצון ליצור אימפקט משמעותי בסביבה ובקהילה. אנו בונים תשתית רחבה ויציבה לניהול מדיניות ה- ESG (סביבה, חברה וממשל תאגידי) בשקיפות ובאחריות.

אנו מאמינים כי הצלחה עסקית הולכת יד ביד עם שיקולים חברתיים-סביבתיים, ולכן האחריות התאגידית מהווה חלק בלתי נפרד מהפעילות העסקית שלנו. האחריות התאגידית מקיפה את כל תחומי הפעילות של הבנק, וגם מתבטאת בערכים המנחים את הבנק כמו אתיקה, שקיפות, הוגנות, מתן שירות שוויוני לכלל הלקוחות ותרומה לקהילה.

הדבקות בעקרונות אלו ויישומם היומיומי במסגרת מגוון יוזמות ופעילויות, מובילים ליצירת ערך משמעותי עבור הלקוחות, בעלי העניין, הסביבה והקהילה.

במהלך השנים האחרונות המשכנו להרחיב ולהעמיק את שילוב תפיסת ה-ESG בפעילות הבנק, הרחבנו את העשייה לקידום ערכי ESG בעלי אימפקט משמעותי על החברה והסביבה בישראל, כללנו התייחסות להיבטים של סיכוני אקלים, התחייבות להימנע ממימון פרויקטים שעשויים לחשוף את הבנק לסיכון סביבתי וקידום פעילויות מגוונות לצמצום השפעה שלילית על הסביבה כגון הפחתה בצריכת הנייר, החשמל והמים בכל אתרי הבנק.

דוח סביבה, חברה וממשל תאגידי של בבנק ירושלים מדווח בהתאם לכללי התקן הבינלאומי המוביל לדיווחי אחריות תאגידית וקיימות, GRI Standards של ארגון ה-GRI (Global Reporting Initiative), ברמת דיווח מקיפה (Comprehensive) וכן, בהתאם להנחיות הפיקוח על הבנקים החלה על כלל התאגידים הבנקאיים בישראל, ומחייבת תאגידים בנקאיים לדווח על תחומי חברה, סביבה וממשל תאגידי המוצאים ביטוי בפעילות והתנהלות הבנק. 

 • כ-10% צמצום בצריכת הנייר ביחס לשנת 2022
 • כ-1% צמצום בצריכת המים ביחס לשנת 2022
 • כ-70% מצי הרכבים של הבנק הם היברידיים
 • כ-24% צמצום בצרכית הדלקים ביחס לשנת 2022
 • 6% צמצום טביעת הרגל הפחמנית לעומת 2022
 • העלאת פרויקט דואר ירוק בבנק
 • 150% עלייה בהתנדבויות לעומת 2022
 • 20% עלייה בשיעור התרומות לעומת 2022
 • כ-64% סניפי הבנק ממוקדי מגזר ערבי ומגזר חרדי
 • כ-21% מכלל המועסקים בבנק הם עובדים בתת ייצוג בתעסוקה
 • כ-69% מכלל מסופי ה-ATM מחוץ לסניפים בכלל המערכת הבנקאית במדינת ישראל
 • כ-60% אשראי והלוואות לדיור
 • תמיכה בכלל הלקוחות ועובדי הבנק במהלך מלחמת "חרבות ברזל"
 • הגדלת שעות ההתנדבות החודשיות לכל עובד
 • כ-58% מכלל העובדים המועסקים במישרין על ידי הבנק הן נשים
 • 97.8% רכש מקומי
 • 100% מהעובדים חתומים על הקוד האתי
 • 36% מהמשרות הניהוליות מאוישות על ידי נשים
 • הדרכת ESG ושינויי אקליםו לדירקטורים ולחברי הנהלה
 • אימוץ מדיניות גיוון מגדרי בדירקטוריון
 • הגדלת שעות ההדרכה והוספת הדרכות חדשות כגון זכויות אדם

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות