הודעות על שינויים

הודעות על שינויים

 • הודעה על שינויים בתעריפון העמלות של חברת כ.א.ל

  החל מיום 1/5/2019 יחולו השינויים הבאים בתעריפון העמלות של חברת כ.א.ל (בתעריפון כרטיסי חיוב כ.א.ל): עמלת "הכחשה לא מוצדקת של עסקה" תופחת מ- 30 ₪ לסך של 15 ₪. במקרה של "הכחשה לא מוצדקת של עסקה" שתבוצע בערוץ ישיר, באמצעות אתר חברת כ.א.ל, תינתן הטבה והעמלה תהיה בסך 10 ₪.  עמלת "אי...

  החל מיום 1/5/2019 יחולו השינויים הבאים בתעריפון העמלות של חברת כ.א.ל (בתעריפון כרטיסי חיוב כ.א.ל): 
  עמלת "הכחשה לא מוצדקת של עסקה" תופחת מ- 30 ₪ לסך של 15 ₪.
  במקרה של "הכחשה לא מוצדקת של עסקה" שתבוצע בערוץ ישיר, באמצעות אתר חברת כ.א.ל, תינתן הטבה והעמלה תהיה בסך 10 ₪.  
  עמלת "איתור מסמכים" תופחת מ- 15 ₪ לסך של 10 ₪. 
  השינויים הנ"ל יחולו הן בתעריפון יחיד/עסק קטן והן בתעריפון עסק גדול.

  קרא עוד
 • הודעה על עידכון תעריפון יחיד ועסק קטן

  החל מתאריך 28/1/2019 עודכנה בתעריפון יחיד ועסק קטן עמלת טעינה לגבי כרטיסים נטענים לסכום של 55 ₪
 • חובת השימוש ב-IBAN בתקבולים החל מ-1/1/2019

  בעקבות הנחייה של בנק ישראל, החל מתאריך 1/1/2019 לא יתאפשר לתאגיד בנקאי בישראל, ובכלל זה לבנק ירושלים, לקבל כספים מבנקים בארץ ובחו"ל שאינם כוללים את פרטי חשבון המוטב בפורמט IBAN (למעט מקרים חריגים).  
 • הודעה על עדכון תעריפון יחיד ועסק קטן

  החל מ 1/8/2017- יעודכן תעריפון הבנק באופן שתחל גבייתה של עמלת מינימום חודשית בחשבון בגובה עמלת פעולה בפני פקיד בסכום קבוע של 6.5 ₪ לחודש (להלן: "עמלת המינימום"). עמלת המינימום תיגבה בגין כל הפעולות הנעשות באמצעות פקיד בנק ופעולות בערוץ ישיר ללא תלות בכמותן ובכלל זה, גם אם ל...

  1. החל מ 1/8/2017- יעודכן תעריפון הבנק באופן שתחל גבייתה של עמלת מינימום חודשית בחשבון בגובה עמלת פעולה בפני פקיד בסכום קבוע של 6.5 ₪ לחודש (להלן: "עמלת המינימום").
  2. עמלת המינימום תיגבה בגין כל הפעולות הנעשות באמצעות פקיד בנק ופעולות בערוץ ישיר ללא תלות בכמותן ובכלל זה, גם אם לא בוצעו כלל.
  3. העמלה תיגבה בתחילת כל חודש בעבור החודש הקודם ותחילת גבייתה תהיה ביום 1/9/2017 .
  4. יודגש כי תעריפון הבנק יעודכן כך שתיקבע עמלת פעולה בפני פקיד, עמלה בגין פעולות הכלולות במסלול בסיסי ובמסלול מורחב, כולן בסך 6.5 ₪ ותינתן הטבה לפיה תיגבה אך ורק עמלת המינימום כאמור לעיל.
  5. פטורים מעמלת המינימום הם לקוחות אשר בחשבונם יתרת חסכונות ופיקדונות בסך כולל של 75,000 ₪ ומעלה או שניתנה בחשבונם הלוואה צרכנית אשר לא שועבד להבטחתה נכס או הלוואת משכנתא או לקוחות המחזיקים בחשבון הבנק ניירות ערך.
  6. עוד יודגש כי ביתר עמלות הבנק לא יחול שינוי והן תיגבינה בהתאם לתעריפון הבנק, המפורסם באתר האינטרנט של הבנק בכתובת: www.bankjerusalem.co.il , ובסניפי הבנק.

  קרא עוד
 • הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

  ניתנת בזה הודעה כי ביום א' ה-30 באוקטובר, 2016, בשעה 10:00 תתכנס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק, במשרדי הנהלת הבנק ברחוב הנגב 2, קרית שדה התעופה. הנושא אשר על סדר היום וההחלטה המוצעת:לאשר מחדש הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/א...

  1. ניתנת בזה הודעה כי ביום א' ה-30 באוקטובר, 2016, בשעה 10:00 תתכנס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק, במשרדי הנהלת הבנק ברחוב הנגב 2, קרית שדה התעופה.
  2. הנושא אשר על סדר היום וההחלטה המוצעת:
   לאשר מחדש הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות ענין אישי בהענקת כתבי התחייבות לשיפוי להם, לתקופה של שלוש שנים נוספות, שתחילתה ביום 9 לאוקטובר 2016 (המועד בו יחלפו 3 שנים מהמועד בו אושרו כתבי השיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות ענין אישי בהענקת כתב שיפוי להם), באותם תנאים של כתבי התחייבות לשיפוי הנוכחים שאושרו ביום 9 לאוקטובר 2013, כמפורט בנספח א' המצ"ב לדוח המיידי שפורסם על ידי הבנק כמפורט להלן.
  3. דרכי ומועדי הצבעה
   1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בבנק להצביע ולהשתתף באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999, הנו ביום 26 בספטמבר, 2016.
   2. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, כלומר עד ליום 20 באוקטובר, 2016.
   3. ייפוי כוח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד ‏כינוסה, במשרדי הבנק ברח' הנגב 2, קריית שדה התעופה (קומה 4). את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי הבנק הנ"ל, באופן שכתב ההצבעה יגיע לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ‏תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
  4. ניתן לעיין בדו"ח המיידי שפרסם הבנק בדבר זימון לאסיפה ביום 19 בספטמבר, 2016 באתר רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב (www.tase.co.il​) (אסמכתא: 2016-01-125296).

  קרא עוד
 • הודעה על תיקון תעריפונים

  בעקבות תיקון בכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח - 2008 ובצו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות דוחות סטנדרטים לבקשת לקוח), התשע"ו - 2016 יחולו החל מ 1.8.2016 השינויים הבאים בתעריפי העמלות של תעריפון יחיד ועסק קטן: חלק 2 – מידע הודעות והתראות שירות הפקת דוחות סט...

  בעקבות תיקון בכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח - 2008 ובצו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות דוחות סטנדרטים לבקשת לקוח), התשע"ו - 2016 יחולו החל מ 1.8.2016 השינויים הבאים בתעריפי העמלות של תעריפון יחיד ועסק קטן:

  חלק 2 – מידע הודעות והתראות

  1. שירות הפקת דוחות סטנדרטיים לבקשת הלקוח -  השירות הוכרז כשירות בר פיקוח וסכום העמלה יעמוד על 15 ש"ח לדו"ח. 
  2. הפקת מכתב המלצה ללקוח – שירות זה הועבר מקטגוריית דוחות סטנדרטיים לקטגוריית דוחות הכרוכים באיסוף מידע ומשכך העמלה בגין מכתב המלצה  תהיה 130 ש"ח.
  3. בעמלת הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח ועמלת מידע בתקשורת לבקשת לקוח – התווספה הערה: לא תגבה עמלה בעד מסירת העתק אחד של הודעה לבקשת לקוח במהלך שישה חודשים מיום סגירת החשבון. לעניין זה "הודעה" – הודעה שנשלחה בתקשורת ללקוח מכוח דין במהלך ששת החודשים שקדמו לסגירת החשבון.

  חלק 3 – שירותים נפוצים

  שינוי במועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור – שירות זה יהיה ללא עמלה בעד כל אחד מארבעת השינויים הראשונים בכל שנה. החל מהשינוי החמישי באותה שנה 125 ש"ח (50 ש"ח לכל הלוואה נוספת, מקסימום 225 ש"ח​).

  קרא עוד
 • הודעה על עדכון עמלות בתעריפון עסק גדול

  החל מיום 13.7.2016 יעודכנו העמלות הבאות בתעריפון "עסק גדול": עמלת חיוב המושך/משלם מהסיבה אין כיסוי מספיק, חשבון מוגבל, או חשבון מעוקל  – סכום העמלה עודכן ל-50₪. ​חיוב המושך/המשלם מסיבה אחרת (למעט החזרה שנגרמה ע"י הסניף) – סכום העמלה עודכן ל-25₪.
 • הודעה על הפסקת מתן שירותי סליקת שיקים מבנקים בחו"ל החל מיום 20.6.2016

  לאחרונה הוחמרו הדרישות הרגולטוריות מבנקים בחו"ל אשר העניקו שירותי סליקת שיקים במטבע חוץ. עקב כך, החליטו בנקים אלה לא להמשיך ולתת שירותי סליקה כאמור לבנק ירושלים ולבנקים נוספים בישראל ובעולם. ​לפיכך, החל מיום 20.6.2016 לא ניתן יהיה להפקיד בחשבונות הבנק שיקים מבנקים בחו"ל. לרש...

  לאחרונה הוחמרו הדרישות הרגולטוריות מבנקים בחו"ל אשר העניקו שירותי סליקת שיקים במטבע חוץ. עקב כך, החליטו בנקים אלה לא להמשיך ולתת שירותי סליקה כאמור לבנק ירושלים ולבנקים נוספים בישראל ובעולם.

  ​לפיכך, החל מיום 20.6.2016 לא ניתן יהיה להפקיד בחשבונות הבנק שיקים מבנקים בחו"ל.

  לרשותכם עומדות האפשרויות לבצע העברה בנקאית באמצעות SWIFT או הפקדת מזומן ישירות לחשבונכם כחלופה להפקדת שיקים כאמור. 

  לידיעתכם, שירות הפקדת שיקים במטבע חוץ מבנקים בישראל נשאר ללא שינוי. 

  קרא עוד
 • הודעה על הוספת עמלות בתעריפוני הבנק

  ביום 1.5.2016 יתווספו העמלות הבאות בתעריפוני הבנק: לפרק 6 לתעריפוני הבנק (יחיד ועסק קטן וכן עסק גדול) תחת הכותרת: "כרטיס חיוב"  סעיף (1) ("דמי כרטיס") תתווסף עמלת דמי כרטיס חיוב מיידי (דביט) בסך 7.5 ₪. העמלה לא תגבה מלקוחות אשר ברשותם כרטיס אשראי בתוקף שהונפק ע"י בנק ירוש...

  ביום 1.5.2016 יתווספו העמלות הבאות בתעריפוני הבנק:
  1. לפרק 6 לתעריפוני הבנק (יחיד ועסק קטן וכן עסק גדול) תחת הכותרת: "כרטיס חיוב"  סעיף (1) ("דמי כרטיס") תתווסף עמלת דמי כרטיס חיוב מיידי (דביט) בסך 7.5 ₪. העמלה לא תגבה מלקוחות אשר ברשותם כרטיס אשראי בתוקף שהונפק ע"י בנק ירושלים באותו חשבון בו הונפק כרטיס החיוב המיידי, וזאת לתקופה של עד 36 חודשים ממועד ההנפקה של כרטיס החיוב המיידי.
  2. לפרק 11 לתעריפון יחיד ועסק קטן, תחת הכותרת "הוצאות צד שלישי" תתווסף עמלת תשלומים לבורסה לניירות ערך בתל-אביב כדלקמן:
   - חבילת מידע הכוללת מניות, המירים ותעודת סל
   - חבילת מידע נגזרים
   - חבילת מידע מלאה
   התעריפים הינם בהתאם לסכומים הנגבים על ידי הבורסה.
  3. ​​תעריפון הבנק המעודכן יופיע על לוחות המודעות בסניפים ובאתר האינטרנט של הבנק.

  קרא עוד
 • הודעה על שינוי בתעריפון הבנק יחיד ועסק קטן

  ביום 1.3.2016 ייכנס לתוקף שינוי בתעריפון הבנק החל על יחיד ועסק קטן כדלקמן: תורחב האוכלוסייה אשר תהיה זכאית לפטור מהעמלות שיפורטו בסעיף 2 להלן, ​כך שתכלול את כלל הלקוחות יחידים ועסקים קטנים, ללא תלות בסוג החשבון וללא תלות בקיום חיובי אשראי בחשבונם בבנק ירושלים. יתווספו העמל...

  ביום 1.3.2016 ייכנס לתוקף שינוי בתעריפון הבנק החל על יחיד ועסק קטן כדלקמן:

  1. תורחב האוכלוסייה אשר תהיה זכאית לפטור מהעמלות שיפורטו בסעיף 2 להלן, ​כך שתכלול את כלל הלקוחות יחידים ועסקים קטנים, ללא תלות בסוג החשבון וללא תלות בקיום חיובי אשראי בחשבונם בבנק ירושלים.
  2. יתווספו העמלות הבאות אשר בגינן יינתן פטור לכלל הלקוחות (יחידים ועסקים קטנים): עמלת הקצאת אשראי, עמלת טיפול במזומנים (מטבעות ושטרות) וכן עמלת משיכת מזומן ממכשיר אוטומטי מרוחק (באמצעות כרטיס חיוב של בנק ירושלים), זאת בנוסף לעמלות פקיד ועמלות ערוץ ישיר הפטורות זה מכבר. הפטור מהעמלות כאמור יצוין בתעריפון הבנק (יחיד ועסק קטן).
  3. יצומצם מספר העמלות הפטורות ללקוחות הזכאים לכך בהתאם לנספח א' לתעריפון, באופן שתהיינה פטורות רק העמלות המפורטות בסעיף 1 לעיל, ויבוטל נספח א' ​הנ"ל.
  4. להלן רשימת העמלות שייגבו החל מיום 1.3.2016 ואשר בגינן ניתן פטור כיום (על פי נספח א' לתעריפון) ולצידן הסכום/שיעור שייגבה החל מיום 1.3.2016 בהתאם לתעריפון הבנק:
   שם העמלה אשר הפטור בגינה יבוטל ​מחיר/שיעור על פי תעריפון הבנק
   פנקס שיקים רגיל 0.36 ₪ לשיק (בפיקוח)
   שיק בנקאי 22 ₪
   החזרת חיוב מסיבת אין כיסוי מספיק (ומהסיבות מוגבל, מעוקל, צו משפטי) חיוב באמצעות: (1) הוראת קבע (2) הרשאה לחיוב חשבון  (3) שיק 50 ₪
   חיוב מושך בהחזרת שיק מסיבה טכנית 25 ₪  
   הוראה לביטול חיוב : (1) שיק (2) חיוב בודד על פי הרשאה לחיוב חשבון (3) חיוב בודד על פי הוראת קבע 17 ₪
   העברות ברשימה (לרבות משכורת) 15 ₪ להעברה (עד 10 העברות)
   טיפול בשיק דחוי שירות זה כולל: (1) הפקדת שיק דחוי (2) שינוי מועד להצגת שיק דחוי  (3) החזרת שיק דחוי למפקיד טרם פירעונו 16 ₪
   חיוב מוטב בהחזרת חיוב על פי הרשאה רגיל 20 ₪
   הודעות שירות זה כולל: הודעות על פיגור בתשלומים, התראות, הודעות או התראות לפי חוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א - 1981 5 ₪ (בפיקוח)
   הפקה/הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח:
   זמינים בסניף 10 ₪ לבקשה בתוספת 0.5 ₪ לכל עמוד
   אינם זמינים בסניף 25 ₪  לבקשה, בתוספת 0.5 ₪  לכל עמוד
   דוחות לבקשת לקוח - דוחות סטנדרטיים, כגון: אישור יתרות, פירוט תשלומים של הלוואה, פירוט רכיבי תשלום של הלוואה, לוח סילוקין נוסף, פירוט תיק ניירות ערך, שחזור תנועות בני"ע, אישור בעלות (החל מהאישור השני במהלך שנה קלנדרית), מכתב המלצה

   50 ₪

   למעט באמצעות האינטרנט. אישור יתרה לפני פירעון מוקדם של הלוואה - פטור מעמלה.     

   שינויים בהסכם ההלוואה או בתנאי הערבות לבקשת לקוח/ערב כולל: תקופת ההלוואה, זהות או הרכב לווים או ערבים,  מסלול ההלוואה, ריבית, הקפאת תשלומים, איחוד/הפרדת זכאות, מועדי פירעון, תיקון ערבות. ​400 ₪
   טיפול באשראי ובביטחונות:
   הלוואות שאינן לדיור מעל 100,000 ש"ח, ניכיון שיקים – מעל 50,000 ש"ח  1.5%

   (750 ₪  מינימום, 25,000 ₪  מקסימום)

   דמי כרטיס -  ויזה כ.א.ל  (מקומי, בינ"ל, עסקי וזהב, פלטינום) ​14.90 ₪


  5. תעריפון הבנק המעודכן יופיע על לוחות המודעות בסניפים, ובאתר האינטרנט של הבנק.
  6. הפטורים המפורטים לעיל יינתנו החל מיום 1.3.2016 בכפוף לזכותו של הבנק לבטלם ו/ או לשנותם בכל עת לאחר מתן הודעה מתאימה כנדרש על פי דין.

   

  קרא עוד
 • הודעה על שינויים בעלות האשראי בחשבונות עובר ושב בש"ח ופירוט מרכיבי העלות

  החל מיום שלישי, 1.3.2016, יחולו שינויים בשיעורי תוספת הסיכון המירבית בגין אשראי ובגין אשראי החורג מהמסגרת המאושרת ללקוחות עסקיים וללקוחות תושבי חוץ ובעמלת הקצאת אשראי ליחיד ועסק קטן, כמפורט להלן: פירוט מרכיבי הריבית ​ שיעור השינוי העלות החדשה המירבית ​ ​ ​​ ​ תע...

  החל מיום שלישי, 1.3.2016, יחולו שינויים בשיעורי תוספת הסיכון המירבית בגין אשראי ובגין אשראי החורג מהמסגרת המאושרת ללקוחות עסקיים וללקוחות תושבי חוץ ובעמלת הקצאת אשראי ליחיד ועסק קטן, כמפורט להלן:

  פירוט מרכיבי הריבית ​ שיעור השינוי העלות החדשה המירבית ​
  ​ ​ תעריפית מתואמת
  חשבונות עו"ש לפעילות משקי בית  ​ ​ ​ ​
  1. ריבית בסיסית (ריבית הפריים) ​​​​            1.60%  
  2. תוספת סיכון מירבית 6.50%  
  3. שיעור הריבית המירבי על אשראי במסגרת המאושרת 8.10% 8.3%
  4. תוספת מירבית בגין אשראי החורג מהמסגרת המאושרת 8.50%  
  5. שיעור מירבי של ריבית כוללת על אשראי  בתנאי חריגה 16.60% 17.7%
  6. עמלת הקצאת אשראי ליחיד (בתום רבעון) פטור  
  חשבונות עו"ש לפעילות לקוחות עסקיים ולקוחות תושבי חוץ  ​ ​ ​ ​
  1. ריבית בסיסית (ריבית הפריים)   1.60%  
  2. תוספת סיכון מירבית 3.00% - 6.50%  
  3. שיעור הריבית המירבי על אשראי במסגרת המאושרת   8.10% 8.3%
  4. תוספת מירבית בגין אשראי החורג מהמסגרת המאושרת 3.00% + 8.50%  
  5. שיעור מירבי של ריבית כוללת על אשראי  בתנאי חריגה   16.60% 17.7%
  6. עמלת הקצאת אשראי לעסק גדול (לרבעון מראש)   1.5% 1.51%
    עמלת הקצאת אשראי לעסק קטן (לרבעון מראש)   פטור מעמלה פטור מעמלה
    עמלת הקצאת אשראי ליחיד (בתום רבעון)   פטור מעמלה פטור מעמלה
  7. דמי ניהול  קבועים  בגין אשראי לתאגיד שאינו עסק קטן (לרבעון  מראש)   170 ש"ח  

   

  בכל חשבונות העו"ש בש"ח ללקוחות עסקיים וללקוחות תושבי חוץ יופחת שיעור תוספת הסיכון המירבית ב-3%, ויועלה שיעור התוספת המירבית בגין אשראי החורג מהמסגרת המאושרת ב-3%, החל מיום שלישי, 1.3.2016.
  החל מהמועד הנ"ל יינתן פטור מעמלת הקצאת אשראי ליחיד ועסק קטן.
  הודעה זו מתפרסמת במקום משלוח הודעות ללקוחות.
  לפרטים נוספים ניתן לפנות לסניפי הבנק.​

  קרא עוד
 • הודעה על שינויים בעלות האשראי בחשבונות עובר ושב במטבע חוץ ופירוט מרכיבי העלות

  החל מיום שלישי ה 1 במרץ 6112 חלו שינויים בעמלת הקצאת אשראי ליחיד ועסק קטן ללקוחות המנהלים חשבונות - במטבע חוץ, כמפורט להלן : פירוט מרכיבי הריבית ​ שיעור הריבית (שנתי) תעריפתית   סוגי מטבעות : דולר ארה"ב, לירה שטרלינג, פרנק שווצרי, דולר קנדי, אירו,...

  החל מיום שלישי ה 1 במרץ 6112 חלו שינויים בעמלת הקצאת אשראי ליחיד ועסק קטן ללקוחות המנהלים חשבונות - במטבע חוץ, כמפורט להלן :


  פירוט מרכיבי הריבית

  שיעור הריבית (שנתי)

  תעריפתית

   

  סוגי מטבעות :

  דולר ארה"ב, לירה שטרלינג, פרנק שווצרי, דולר קנדי, אירו, ין יפני

  1. ריבית בסיסית (LIBOR O/N)

  שיעור ליבור יומי למטבע

  (LIBOR O/N)

  2. תוספת סיכון מירבית 6%
  3. שיעור הריבית המירבי על אשראי במסגרת המאושרת 6% +  (LIBOR O/N)
  4. תוספת מירבית בגין אשראי החורג מהמסגרת המאושרת 5%
  5. שיעור מירבי של ריבית כוללת על אשראי  בתנאי חריגה 11% +  (LIBOR O/N)
  6. עמלת הקצאת אשראי לעסק גדול (לרבעון מראש) 1.50%
    עמלת הקצאת אשראי לעסק קטן (לרבעון מראש) פטור מעמלה
    עמלת הקצאת אשראי ליחיד (בתום רבעון) פטור מעמלה
  7. דמי ניהול  קבועים  בגין אשראי לתאגיד שאינו עסק קטן (לרבעון  מראש) 170 ₪
   

  סוגי מטבעות :

  כתר שווצרי, כתר דני, רנד דרום אפריקאי,דולר אוסטרלי, כתר נורבגי, דולר ניוזילנד

  1. ריבית בסיסית (LIBOR O/N)

  שיעור ליבור יומי למטבע

  (LIBOR O/N)

  2. תוספת סיכון מירבית 8%
  3. שיעור הריבית המירבי על אשראי במסגרת המאושרת 8% +  (LIBOR O/N)
  4. תוספת מירבית בגין אשראי החורג מהמסגרת המאושרת 3%
  5. שיעור מירבי של ריבית כוללת על אשראי  בתנאי חריגה 11% +  (LIBOR O/N)
  6. עמלת הקצאת אשראי לעסק גדול (לרבעון מראש) 1.50%
    עמלת הקצאת אשראי לעסק קטן (לרבעון מראש) פטור מעמלה
    עמלת הקצאת אשראי ליחיד (בתום רבעון) פטור מעמלה
  7. דמי ניהול  קבועים  בגין אשראי לתאגיד שאינו עסק קטן (לרבעון  מראש) 170 ₪​

  שיעור הליבור היומי (LIBOR O/N) הינו בהתאמה לסוג המטבע המנוהל בעו"ש.

  החל מיום 1.3.2016 ניתן פטור מעמלת הקצאת אשראי ליחיד ועסק קטן בכל חשבונות העו"ש המנוהלים במט"ח

  הודעה זו מתפרסמת במקום משלוח הודעות ללקוחות.

  לפרטים נוספים ניתן לפנות לסניפי הבנק​.​

  קרא עוד