נספח ז – הסבר בנוגע למחיקת שעבודים לפי סעיף 9א' לחוק הבנקאות

(ע"פ סעיף 5.2 להסכם הפשרה)

  1. במקרה בו לקוח הבנק פרע, בעצמו ולא באמצעות ערב, את כל חיוביו שלהבטחתם נוצרו שעבודים מסוג משכנתא או משכון לטובת הבנק (להלן: "השעבוד" או "השעבודים", לפי העניין), הבנק יפעל ככל הנדרש לצורך ביטול השעבודים שנרשמו לטובתם להבטחת הלוואות אלה, ויוודא שאכן יינקטו על ידו הפעולות לצורך מחיקת השעבוד (ובכלל זה גם שליחת מסמכי ביטול שעבודים לרשם המשכונות ו/או ללשכת רישום המקרקעין, ככל שיידרש) ואם הנכסים ששועבדו נמצאים בחזקתו, יעמידם לרשות הלקוח או הממשכן תוך שבועיים מיום הפירעון. היה השעבוד משכנתא או משכון רשום, הבנק יגיש, תוך 30 ימים מיום הפירעון, הודעה על מחיקת השעבודים למרשמים הרלבנטיים.

  2. הבנק רשאי, לפי שיקול דעתו, להיעתר לבקשה מצד לקוח, ולשלוח את מסמכי מחיקת השעבוד ללקוח או למי מטעמו, או למוסרם לידי מי מהם בסניף הבנק. במצב דברים זה, מסמכי מחיקת השעבוד לא ישלחו על-ידי הבנק למרשם הרלבנטי.

  3. היה ומדובר בגרירת השעבוד לנכס אחר, הבנק יאפשר מחיקה של השעבוד הקיים. לשם כך התחייבו הבנקים למסור את כל המסמכים הנדרשים לצורך מחיקת השעבוד, ללקוח או למי מטעמו, וכן טופס הסבר אשר יפנה למרשם הרלבנטי.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד המשכנתאות בטלפון 076-8095143

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות