מדיניותפרטיות

מדיניות הפרטיות בנק ירושלים בע"מ

בנק ירושלים בע"מ (להלן: "אנחנו", "הבנק") רואה חשיבות רבה בשמירת פרטיות לקוחותיו עובדיו  והמשתמשים בשירותיו (להלן "אתה")  ומחויב לשמור על פרטיותם. 

מדיניות פרטיות זו נוצרה מתוך מחויבות לשמירה על הנתונים והמידע האישיים שלך, ומטרתה מתן הסבר על המידע אותו אנו אוספים, הסיבה והשימושים בו. בנוסף, מדיניות זו מגדירה כיצד תוכל לממש את זכויותיך עפ"י חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 ותקנותיו וכן כיצד אנו נוהגים כדי לשמור על פרטיות המידע ואבטחתו. 

הוראות מדיניות זו חלות על השירותים שהבנק מספק, אתרי האינטרנט של הבנק הזמינים בשמות המתחם (Domain name) של הבנק וכן על לקוחות הבנק, לקוחות פוטנציאלים, משתמשי קצה, עובדי הבנק, קבלני משנה, קהל הנכנס בחצרי הבנק, שותפים עסקיים וספקים וכד'.

תחולת המדיניות

 1. מדיניות הפרטיות מגדירה את היחס של הבנק למידע אישי ואת אופן הטיפול שלו בו.
 2. "מידע אישי" הוא מידע אודות אדם מסוים, או מידע שניתן באמצעותו לזהות אדם מסוים, כגון; שם, מס' זהות, נתוני מיקום, פרטי זיהוי ביומטרי, מצב בריאותי, חינוך והשכלה, מצב פיננסי, מידע תעסוקתי וכו' (להלן: "מידע אישי").
 3. "מידע שאינו אישי" הוא מידע שאינו קשור לאדם מסוים או שלא ניתן לזהות באמצעותו אדם מסוים.
 4. המגבלות והדרישות המפורטות במדיניות זו לגבי אופן איסוף, שימוש, חשיפה, העברה, אחסון ושמירה של מידע כזה אינם חלים על מידע שאינו אישי.
 5. על מידע שאינו מידע אישי חלה מדיניות השימוש הכללית שלנו הזמינה בקישור -https://www.bankjerusalem.co.il/others/trial

 איסוף המידע, סוג המידע ואופן השימוש בו

 1. איסוף מידע אישי: במסגרת שימושך באתרי האינטרנט של הבנק, ו/או כל טכנולוגיה אחרת מטעם הבנק בין אם במסגרת צריכת השירותים של הבנק ובין אם הינך מבקר בהם; ו/או במסגרת מתן השירותים על ידינו לך ו/או במסגרת תפעול השירות; ו/או בהתעניינותך בשירותים של הבנק גם בהגיעך לסניפי הבנק ו/או בשימוש בשירותים פרונטליים ו/או טלפוניה ו/או שירותים בדיגיטל, ייתכן ותידרש למסור מידע אישי אודותיך ו/או ייתכן ומידע אישי ייאסף ויימסר לבנק על ידי גורמים שלישיים ו/או ייאסף אוטומטית על ידי שימוש בטכנולוגיות של הבנק וממשקים עם מאגרי מידע אחרים בכפוף להסכמתך לכך ו/או בהתאם לדרישות רגולציה וחוקים אחרים החלים על הבנק.
 2. מידע אישי שנאסף יכול להיות: שם פרטי, שם משפחה, מצב משפחתי, מספר טלפון, מידע דמוגרפי, מידע על אישיותך, מידע כלכלי, נתוני אשראי, מידע ביומטרי, צילומים, מידע אודות אנשים הקשורים אליך, מידע אודות אישומים פליליים, מידע אודות המכשיר שבאמצעותו הנך צורך את השירותים (כגון: סוג המכשיר, מספר המכשיר, סוג מערכות ההפעלה וכד'), נתוני מיקום, פעולות באתר האינטרנט ,IP Address , תנועת עכבר או הקלטת מסך וכד'.
 3. ככלל, מסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך מראש או בדיעבד ויכולה להיות כפופה להסכמה אקטיבית או להסכמה בהתנהגות. עם זאת יתכנו מקרים שמסירת המידע תהיה חיונית ובהתאם לדרישות חוק או הדין החל באותו עניין. באשר לכך, במידה וברצונך לחזור בך מההסכמה באפשרותך לעשות זאת על ידי הודעה לבנק. יוסבר, כי מקרה זה עשוי למנוע את יכולתו של הבנק להעניק לך את השירות בו אתה מעוניין.
 4. ככל ששירות מסוים מיועד למשתמש קטין מתחת לגיל 18, על המשתמש לקבל הסכמה של אחד מהוריו או האפוטרופוס החוקי שלו, טרם השימוש בשירותים ומסירת פרטים אישיים במסגרתם.
 5. הבנק רשאי ועשוי לנקוט באמצעי אבטחה ובתוכנות אוטומטיות לשם אפיון נתוני משתמשים על מנת לוודא ו/או לאמת זהות משתמשים בשירותיו המקוונים/הדיגיטליים השונים ולשם מניעת הונאות, תרמיות והתחזויות.
 6. הבנק עושה שימוש בתוכנות ובטכנולוגיות שונות, המתבססות בין היתר על Cookies, Tags, Pixels להלן יחדיו ("Cookies"), לתפעולם השוטפים של השירותים המקוונים, לשם אימות פרטיך ו/או אימות זהותך וכן על מנת לאסוף ולאפיין נתונים סטטיסטיים שונים אודותיך ואודות אופן השימוש בשירותים המקוונים, פעולות שנתבצעו בהם, העדפות שימוש, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של המשתמש, התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים כאמור, ולרבות והצלבה של כלל נתונים אלו אל מול שימושים אחרים של המשתמש בשירותים מקוונים ובפלטפורמות אחרות המסופקות בידי הבנק ו/או באמצעותו, בין אם בפעולות ישירות מול הבנק בסניפים, תוך ניהול חשבונות המשתמש ו/או אל מול פעולות מקוונות ודיגיטליות אחרות של המשתמש דרך אתרים אחרים של הבנק. בכלל זה, עשוי להתבצע שימוש ב- Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, כגוןGoogle Analytics, ReCaptcha AppsFlyer, firebase,  ואף שירותי סטטיסטיקה ופרסום אחרים של חברות כגון: Google ו- Facebook, בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן, על מנת לאפיין ולנטר אירועים (Events) ופעולות בערוצים דיגיטליים ולזהות דפוסי שימוש, באופן אגרגטיבי ובלתי מזהה.
 7. Cookies  הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים בדפדפן ו/או במכשירך הנייד, ככל שאפשרת זאת בהגדרות המכשיר/מחשב ואוספות מידע רלוונטי, כגון, משך השהייה שלך באתר/עמוד/מסך, אופן הגלישה שלך והפעולות שנתבצעו בהם, לרבות שימוש בכתובת ה IP -ממכשירך, שם מתחם ונקודת גישה לשירות, מיקום מכשיר, מועדי התחברות וקודי זיהוי דיגיטליים אחרים. הצלבת נתונים ושימושים כאמור נדרשת לבנק, בין היתר, גם לשם אבטחת המידע והגנה על הגישה למידע אודותיך, וכן לשם מניעת הונאות, התחזויות, שימוש בלתי מורשה או שימושים לרעה בשירותי הבנק השונים עבורך. כמו כן, ייעשה שימוש כאמור גם לשם קבלת החלטות כספיות, עסקיות ואחרות בדבר אספקת שירותים שונים והיקפם עבורך.
 8. באפשרותך בכל עת לעדכן או לשנות את הגדרות מכשירך/מחשבך ולחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקובצי Cookies שונים ו/או בהרשאות אחרות המתבקשות על-ידי שירותים מקוונים ודיגיטליים שבשימושך. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא ייפעלו כראוי (לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו). שינוי הגדרות מכשירך כאמור הינו באחריותך בלבד. כמו כן, תוכל אף להסיר עצמך משימוש בשירותי צד ג' (כגון google analytics) , על-פי תנאיהם, והן להגדיר מחדש ולשלוט בפרסום המופנה אליך מאותו צד ג' (כגון (Facebook, דרך הגדרות המשתמש שלך באתריהם.
 9. בקבלתך את תנאי מדיניות פרטיות זו, הנך מסכים/ה לשימוש בטכנולוגיות המתוארות ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על-פיהן.
 10. הבנק משתמש, מקבל, אוסף, מעבד ומאחסן את המידע הנדרש לו בלבד, בין היתר לצורכי:
  • מתן מידע ושירותים: לרבות עיבוד וניתוח נתונים, קבלת החלטות הקשורות בהתקשרות עימך, מתן שירותים מותאמים לך, ייעול השירות, ניהול חשבון ומתן שירות ללקוח. הבנק עשוי להזדקק לגישה למידע אישי לצורך עבודתו. הבנק (על עובדיו) מחויב למדיניות הפרטיות וחובת סודיות בנקאית ונאסר עליו לעשות שימוש במידע, למעט למטרות הנ"ל.
  • ניהול עסקיו: שיפור השירות, שדרוג תוכן האתר, שיתוף פעולה עם גורמים עסקיים למתן שירותים, יצירת דוחות סטטיסטיים המכילים מידע אגרגטיבי שאינו מאפשר זיהוי; אבטחה– הבנק עשוי לעשות שימוש במידע אישי לשם אבטחת אתר האינטרנט והשירותים המוצעים בו, גילוי ומניעה של מתקפות סייבר, הונאות, דיוג (fishing), גניבת זהויות ודליפות מידע. למידע מלא אודות השימושים הנוגעים לאבטחת מידע – ראה בלינק המצורף https://www.bankjerusalem.co.il/others/security., אימות רישיונות תוכנה ומקוריותם, שיווק ופרסום- הבנק עשוי לעשות שימוש במידע אישי לשם יצירת קשר למטרות שיווק ופרסום. למשל, אך לא רק, משלוח הודעה על שירות או מוצר חדשים שעשויים לעניין אותך. אם קיבלת דבר פרסום ללא הסכמתך או שאתה מעוניין להפסיק לקבל פניות בדיוור ישיר, באפשרותך לפנות בבקשה להסירך מרשימת התפוצה באמצעות לינק 'הסר' המצורף לחומר הפרסומי.
  • עמידה בהוראות רגולציה והחוק המחייבים אותו:
   • שמירת נתונים וארכיונים - הבנק שומר ו/או מאחסן מידע אישי כל עוד הוא נדרש לשם הניהול העסקי ומתן השירותים ו/או לשם קיום התחייבויות עפ"י חוק, תקנה, הוראה רגולטורית או חוזה, ובכפוף למדיניות פרטיות זו.
   • אכיפת חוק - הבנק עשוי לעשות שימוש במידע אישי במענה לצו בית משפט, הוראת רשות ממשלתית או גורם אכיפת חוק (רגולטור) (כולל בתגובה לדרישת הרשויות באשר לצרכי ביטחון לאומי או אכיפת חוק), או מתוך אמונה בתום לב כי הפעולה הכרחית לשם: (א) עמידה בהתחייבות משפטית; (ב) הגנה על זכויותיו של הבנק ועל האינטרסים שלו או של צדדים שלישיים; (ג) מניעה או תחקור של כשלי שירות; (ד) פעולה דחופה לשם הגנה על בטחון משתמשי האתר והשירותים או הציבור; או (ה) התגוננות מפני טענות משפטיות או אחריות משפטית.
 1. אם הבנק יעשה שימוש במידע אישי, באופן שאינו מפורט ומוגדר במדיניות פרטיות זו, תקבל הודעה על כוונה זו, מראש או במהלך השימוש במידע.
 2. אם יש לך בסיס סביר להניח שהוראה מההוראות הנזכרות לעיל לא קוימה, נבקשך ליידע את הבנק בהקדם האפשרי במוקד שירות הלקוחות *5727 או באמצעות פניה באתר.
 3. מידע שאינו אישי: כיוון שבמידע שאינו אישי לא ניתן לעשות שימוש לשם זיהוי אדם מסוים, לבנק הזכות לעשות בו שימוש בכל דרך שאינה אסורה על פי חוק ועפ"י תנאי השימוש ו/או הסכם של הבנק.
 4. כל המידע נשמר במאגרי המידע של הבנק ונעשה בו שימוש בהתאם למטרת האיסוף. המידע נשמר על פי חוק.

 חובת הסודיות ואבטחת מידע

 1. כל המידע האישי שיימסר על ידך ו/או מידע שיתקבל במסגרת השירותים ו/או בעקבות שימושך באתר יישמר בסודיות בהתאם לחובת הסודיות הבנקאית ו/או לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ובכפוף לחובות ו/או דרישות חוקיות או רגולטוריות החלות על הבנק.
 2. הבנק מחויב לאבטחת המידע ונתונים אישיים כאמור על פי החוק ועל פי נהליו. הבנק עושה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתאימים ומקובלים בשוק, בהתאם לחובתו הרגולטורית לשמירה על אבטחת המידע, הקטנת הסיכונים והגנה עליו מפני אובדן, שימוש בלתי ראוי, שינוי, גניבה, נזק, אובדן מידע, גישה בלתי מורשית או שימוש בלתי מורשה במידע.
 3. עם זאת, אבטחת המידע תלויה אף בך. מודעות לאבטחת מידע, התנהגות מונעת וזהירה יכולה לצמצם את מקרי אבטחת המידע. לצורך כך, הקמנו עבורך דף הנחיות מתאים שמתעדכן לעיתים וזמין באתר הבנק, בכתובת: https://www.bankjerusalem.co.il/others/security.
 4. לא תתקבל כל טענה והבנק לא יהיה אחראי לכל נזק שהוא אשר יגרם לך, למשתמש או לצד ג' כתוצאה מאובדן מידע פרטי ו/או שימוש בלתי מורשה במידע פרטי עקב מקרה אשר אינו בשליטתו של הבנק ו/או הנובע כתוצאה מכוח עליון, ו/או משיבושי תוכנה או חומרה או תקשורת שלא באחריותו של הבנק.
 5. במקרה של חשש להפרת אבטחת המידע ו/או סודיות המידע, נא הודיענו באמצעות פנייה טלפונית במוקד שירות הלקוחות *5727 או באמצעות אתר הבנק.

 העברת נתונים, עיבוד על ידי צדדים שלישיים, שיתופם וחשיפתם

 1. ככלל, הבנק לא משתף מידע אישי ללא הסכמת הלקוח. עם זאת, יתכנו מקרים כמפורט במדיניות פרטיות זושל העברת מידע על פי חוק או הוראה רגולטורית ו/או וככל שהדבר יהיה חיוני, לשיקול דעתו בתום לב. בכל מקרה הבנק דואג כי יעבור רק המידע הנדרש.
 2. הבנק עשוי לשתף מידע אישי עם שותפיו, קבלניו, ספקיו וצדדים שלישיים המעבדים בעבורו מידע אישי לצורך פעילותו העסקית, הצעה, מתן שירותים, קבלת החלטות וכד'. גורמים אלה נבחרו, נבדקו ואושרו על ידי הבנק וחויבו על ידו כמי שעומדים ברמת הגנת הפרטיות ואבטחת המידע הרלוונטית למידע ולעיבוד המתבקש. המידע שיועבר יהיה המידע המינימלי ההכרחי והרלוונטי לצורך ביצוע תפקידם ו/או למטרה שלשמה מועבר בלבד.
 3. כמו כן, הבנק מעביר מידע אישי לרגולטורים, גורמי אכיפת חוק וכד' על פי חובותיו בחוק ו/או ברגולציה החלה עליו. הבנק דואג כי יעבור רק המידע הנדרש בחוק וברגולציה וכן מאבטח את העברתו לגורם הרלוונטי. בנוסף, ייתכן ומידע אישי יועבר לחברות הבנות של הבנק כחלק מניהול עסקיו ו/או למטרת הצעת שירותים נוספים לך שלדעתו מהווים מוצרים משלימים ו/או נלווים ו/או מוצרים שעשויים לדעתו לעניין אותך (בכפוף להסכמתך לדבר פרסום). הבנק דואג כי חברות הבנות יעמדו בסטנדרט של הפרטיות האמורה במדיניות זו ככל וחלה עליהם ו/או יעמדו בכל דרישות חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו ו/או כל רגולציה אחרת החלות עליהם. 
 4. ייתכן ומידע אישי אודותיך יעבור לצדדים שלישיים בהתאם לפעולה שנעשית על ידך, לצורך השלמת הפעולה וביצועה, כגון, בהעברת כספים יעבור שם החשבון ומס' החשבון או בהפקדת שיק יופיע צילום/פרטי השיק לנעבר ו/או לספקי שירות לצורך ביצוע בקשותך. בכל מקרה הבנק מחייב את צד ג' בשמירה על רמת סודיות ואבטחת מידע שלא תפחת מהרמה שלה הוא נדרש ו/או ברמה הנדרשת על פי חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו השונים לרבות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז- 2017. 
 5. שירותי ענן: הבנק עושה שימוש בטכנולוגיות ענן אשר במסגרתם לספק שירות הענן עשוי להיות גישה למידע אישי, למשל אך לא רק, במקרה בו ספק שירותי הענן נזקק לגישה למידע אישי לצורך אבטחת המידע או אבטחת אתר האינטרנט של הבנק. במקרים כאלה, ספק שירותי הענן מחויב לעמוד במדיניות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע של הבנק וחובת הסודיות ברמה שהבנק מחויב לה כלפיך, ואינו רשאי לעשות כל שימוש במידע המועבר אליו, למעט למטרה שלשמה הועבר.
 6. מכירה, מיזוג, ארגון מחדש, פירוק וכד': מידע אישי עשוי להיכלל במסגרת הנכסים שיועברו במקרים המנויים. הנכנס בנעליו של הבנק או רוכשו, ימשיכו להחזיק בזכות לעשות שימוש במידע אישי עפ"י ובכפוף למדיניות פרטיות זו.
 7. בלי לגרוע מהשימושים כאמור המפורטים לעיל, ככל שהגדרות מכשירך/מחשבך תאפשרנה זאת, הבנק רשאי ועשוי למסור מידע סטטיסטי ו/או אגרטיבי שאינו אישי ואינו מזהה אותך אישית לצדדים שלישיים בין היתר על מנת לשפר, להעשיר או לייעל את השירות ושירותים נלווים או קשורים וכן על מנת להתאים עבורך תכנים הממוקדים לצרכיך והעדפותיך.

שמירת מידע

 1. הבנק רשאי לשמור מידע אישי למשך כל תקופה המותרת או נדרשת על פי חוק. ייתכן כי לא ניתן יהיה למחוק את המידע לצמיתות הואיל והוא חוסה תחת חובה משפטית לשמירתו עפ"י חוקים ורגולציות החלות על הבנק. במקרה זה, נהפוך את המידע ללא זמין (כאילו ונמחק) ויעשה בו שימוש רק למטרות שלשמה נשמר עפ"י החוק או הרגולציה

זכויותיך

 1. עומדת לך הזכות לעיין במידע אישי אודותיך השמור במאגרי הבנק. זכות העיון אינה חלה על מאגר מידע שהוקם על פי ס' 28 לחוק איסור הלבנת הון. בנוסף באפשרותך לבקש לשנות, לעדכן, לתקן או למחוק מידע שאינו נכון או מדויק וכד'.
 2. ככל שברצונך לממש זכויות אלו, יש לפנות אלינו בכתב דרך דף צור קשר באתר הבנק (בכתובת: https://www.bankjerusalem.co.il/support/) ו/או דרך פנייה טלפונית במוקד שירות הלקוחות *5727. עם קבלת הפנייה הבנק מבצע בחינה האם ניתן לממש את הזכות ובאיזה היקף. לא ניתן לממש את הזכות או היקפה יוגבל כאשר אינך הבעלים של המידע, המידע שנמסר אינו תואם את המידע אצל מאגרי רשויות המדינה הרישמיים שהבנק מסתמך עליהם (כגון, מרשם האוכלוסין וההגירה) ו/או הבקשה אינה ברורה ונקודתית, מפירה את פרטיותם של אחרים ו/או מימוש הזכות אינה נעשית בתום לב.
 3. במידה והמידע אינו מצוי בחזקתו הישירה של הבנק, יש לפנות אלינו לבחינה ומימוש הזכויות כאמור בנוסף לפנייה לגורם צד ג'. הבנק מטפל במקרים החל מהגשת בקשה רשמית לבנק כאמור בסעיף זה (בכתב או בטלפון) וסך הזמן לטיפול הנדרש על פי חוק הגנת הפרטיות יחל מרגע הגשת הפנייה לבנק ישירות בין אם על ידך ובין אם על ידי צד ג' ו/או כל גורם אחר.
 4. ללקוח הזכות להימחק משירותי דיוור ישיר. אם ברצונך שלא לקבל דיוור ישיר ו/או פרסום באפשרותך להשתמש בכפתור ההסרה שבדיוור/הפרסום ו/או לפנות אלינו בכתובת Privacy@bankjerusalem.co.il

שונות

 1. מדיניות פרטיות זו אינה חלה על כל מידע אישי שלך שהועבר על ידך לצדדים שלישיים.
 2. מדיניות פרטיות זו אינה חלה על אתרי אינטרנט או אפליקציות של צדדים שלישיים המקושרים לאתר האינטרנט של הבנק ו/או צדדים שלישיים שהשירותים שלהם או מוצריהם מופצים על ידי הבנק. קישורים והפניות המצויים באתרי האינטרנט של הבנק אינם מעידים על תמיכת הבנק באתרים או שירותים אלה או כי הבנק קיים כל בחינה שלהם. המלצת הבנק היא לפנות לצד השלישי לשם בירור אודות מדיניות הפרטיות הנוהגת בארגונו.
 3. בכל מקרה שתבחר להשתמש ו/או להוריד ו/או להתקין אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים שהשימוש בשירותים התממשק איתם, לבנק אין שליטה על תנאי מדיניות הפרטיות של אותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים ו/או על אופן פעילותם ו/או השלכות השימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים ו/או הסיכונים הנוגעים לשימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים והאחריות המלאה על שימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים הינה עליך.
 4. מובהר, כי נוסף על מדיניות פרטיות זו, יחולו על השירותים ו/או המוצרים גם ההיבטים המשפטיים וכל תקנון שימוש נוסף - ככל שקיים, וכן כל המסמכים שחתמת בקשר עם חשבון הבנק המתנהל על שמך, ככל שמתנהל. האמור בתנאים אלה בא להוסיף על כל הסכמה אחרת בינך לבין הבנק.

שינויים במדיניות הפרטיות

 1. השירותים של הבנק עשויים להשתנות מעת לעת, כתוצאה מכך תתעדכן גם מדיניות פרטיות זו. הבנק שומר לעצמו את הזכות לעדכן, לשנות או לבצע התאמות במדיניות הפרטיות בהתאם לשיקול דעתו בכל עת (להלן: "עדכונים"). עדכונים במדיניות הפרטיות יפורסמו באתרי האינטרנט של הבנק בציון תאריך 'עדכון אחרון' בראש מדיניות זו.
 2. באפשרותך לבחון את מדיניות הפרטיות מעת לעת, ובפרט בטרם מסירת מידע אישי כלשהו.
 3. מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בתאריך המצוין למעלה והמשך השימוש בשירותים לאחר יישום שינויים במדיניות, מעיד על קבלתם. אם אינך מקבל שינוי כלשהו, עליך לחדול מגלישה באתרי האינטרנט של הבנק, ומכל קבלת שירותים על ידי הבנק ככל וניתן.

פניות ותלונות

 1. הבנק מאמין במתן מענה יעיל לבעיה באופן שייטיב עם הצדדים ע"כ אנו מתחייבים לנקוט באמצעים סבירים בניסיון לתת מענה לפניות ותלונות. הנך מוזמן לפנות אלינו בכל דרישה, תלונה, בקשה בנוגע לפרטיותך בכתובת Privacy@bankjerusalem.co.il.

 

 תאריך עדכון אחרון: 19.01.2021

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות