תנאים משפטיים

בנק ירושלים בע"מ (להלן: "הבנק") מאפשר לך ("המשתמש") לבקר בערוץ הדיגיטלי ולהשתמש בערוצי הדיגיטל של הבנק (אתר, אפליקציה)וכן ערוצי דיגיטל נוספים ככל שיוצעו על ידי הבנק מעת לעת (להלן: "ערוצי הדיגיטל") בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים במסמך זה להלן ("תנאי הדיגיטל").

השימוש בערוצי הדיגיטל נועד ללקוח מזדמן וללקוח הבנק לצורך קבלת שירותים בנקאיים עבור חשבונותיו המתנהלים בבנק ושבעבורם התבקש השירות באמצעות הצטרפות לשירותי בנקאות בתקשורת ("השירות"). השירות כפוף גם לכל מסמך ו/או הסכם אותו אישר או יאשר המשתמש בעתיד בקשר עם חשבונותיו בבנק, לרבות מסמכי "בקשה לפתיחת חשבון", "תנאים כלליים לניהול חשבון" "בקשה להצטרפות לשירות מתן הוראות באמצעות בנקאות בתקשורת", וכל בקשה או מסמך אחר בקשר עם החשבונות ("מסמכי הבנק") ומסמכים אלה יגברו במקרה של סתירה בין האמור בהם לבין האמור בתנאים אלו. 

השימוש בערוצי הדיגיטל כפוף לתנאים המפורטים להלן:
1. כל מידע המצוי בערוצי הדיגיטל הוא רכושו הבלעדי של הבנק.

2. הסימנים המופיעים בערוצי הדיגיטל הם סימני מסחר קנייניים של הבנק ואין לעשות בהם כל שימוש שיש בו כדי לפגוע בזכויות הקניין בסימנים אלה.

3. ערוצי הדיגיטל כוללים גם מידע מצדדים שלישיים  המסופקים "AS IS" לנוחותך ולשימושך האישי, וכן מידע כללי ודוגמאות תיאורטיות, הניתנות לצרכי הסבר והמחשה בלבד ואין להסתמך באופן בלעדי על המידע המופיע בערוץ הדיגיטלי. במקרה של תקלה הגורמת לסתירה או אי התאמה במידע, המופיע בערוצי הדיגיטל לבין המידע הרשום בספרי הבנק או בפרסומים רשמיים, יגבר המידע הרשום בספרי הבנק ו/או בפרסומים הרשמיים, לפי העניין.

4. השירותים הבנקאיים ניתנים לבעל חשבון/ מורשה חתימה בחשבון/ מיופה כוח בחשבון, בהתאם למסמכים שנחתמו בין בעל החשבון לבנק.

5. המידע בערוצי הדיגיטל כפוף לשינויים שהבנק רשאי להחליט עליהם מעת לעת, לרבות ביטול או שינוי בתוכניות/ בשירותים הבנקאיים/ במוצרים המופיעים בו וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת וכן לשינויים על פי הוראות כל דין. באחריות המשתמש להקפיד ולעקוב אחר שינויים אלה.

6. אין לערוך שינויים, ואין להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים הבנקאיים שמקורם בבכל אחד מערוצי הדיגיטל.

7. אין באמור בכל אחד מערוצי הדיגיטי כדי להציע, לשדל או לייעץ ואין באמור כדי להחליף ייעוץ השקעות מקצועי המותאם למבקש באופן אישי. בערוצי הדיגיטל עשויים להופיע פרסומים אודות על פיקדונות מובנים. לגבי אלו, הבנק עוסק בשיווק השקעות ובעל זיקה אליהם ויש לו אינטרס כלכלי בשיווקם.

8. האמור בערוצי הדיגיטל אינו מהווה הצעה לכריתת הסכם כלשהו ו/או כמצג לצורך עריכת עסקה. רק מסמך שאושר על ידי הבנק יחייב את הבנק.

9. בערוצי הדיגיטל עשויים להופיע פרסומים סובייקטיביים הכוללים התייחסות לגורמים או לשירותים שאינם בהכרח משקפים את דעת הבנק, אלא את דעותיו האישיות של הכותב.

10. ערוצי הדיגיטל מאפשרים להגיש בקשות לבנק, ומובהר כי הבנק שומר לעצמו את הזכות לבחון כל בקשה המתקבלת אצלו ולהחליט על פי שיקול דעתו הבלעדי על תנאי מתן האשראי או כל שירות אחר, ככל שיינתן, בכפוף להוראות הדין והרגולציה.

11. ההסבר המופיע בערוצי הדיגיטלי לגבי שירותי הבנק ו/או התנאים לקבלת אשראי הינו הסבר חלקי בלבד ואין בו כדי להחליף עיון במסמכי הבנק. לקבלת מלוא הפרטים הרלוונטיים לשירות המבוקש, יש לפנות לנציגי הבנק בסניפי הבנק ואו למוקד הבנק בטלפון 5725*.

12. על אף מאמצי הבנק להימנע מכך, ייתכנו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכו' בערוצי הדיגיטל.  במקרים כאלו הבנק  לא יהיה אחראי לנזק שיגרם, ככל שיגרם.

13. הבנק אינו אחראי לנזק שעלול להיגרם עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה איזה מערוצי הדיגיטל או את הגישה לאיזה מערוצי הדיגיטל.

14. רק הודעה מטעם הבנק תהווה אסמכתא לביצוע פעולות בערוצי הדיגיטל או למצב החשבון.

15. כל מערכת ממוחשבת וסביבת אינטרנט חשופה לתקלות ולסיכונים הטבועים במערכות מחשוב וברשת האינטרנט. בנק ירושלים עושה ככל יכולתו להקטין את מספר התקלות ולאפשר ללקוחותיו שימוש שוטף בערוצי הדיגיטל בהתאם לצורכיהם.  באחריות המשתמש בערוצי הדיגיטל לקרוא וליישם את המלצות.  עם זאת, אין אפשרות למנוע לחלוטין את התקלות והסיכונים האמורים. לפיכך, בכפוף לכל דין, הבנק יהיה פטור מאחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם ו/או לשיבוש במידע המוצג במערכות, העלולים להיגרם ללקוח כתוצאה, בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקות זמניות במתן השירותים הבנקאיים בקווי תקשורת, ו/או משיבושים ותקלות אחרות בקווי התקשורת, ו/או שיבושים בפעולת האתר, זמינותו ו/או בזמני התגובה של המערכות הממוחשבות, ו/או משיבושים במידע ו/או בנתונים ו/או בהעברת ו/או בקליטת הוראות הביצוע, כתוצאה מתקלות הנובעות מקווי תקשורת או תקלות אחרות.

16. ערוצי הדיגיטל עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י הבנק, אלא בידי גורמים אחרים שאינם קשורים לבנק. במקרים אלו הבנק לא יישא באחריות לתכנים המופיעים בהם.

17. על המשתמש בערוצי הדיגיטל מוטלת האחריות לגרום לכך שווירוסים לא יחדרו למערכת בה הוא עושה שימוש, והבנק יהיה פטור מכל אחריות לכך. כמו כן, על המשתמש לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמה ושם המשתמש המאפשרים לו גישה לכל אחד מערוצי הדיגיטל ולפעול בהתאם להמלצות אבטחת המידע המוצגות בערוצי הדיגיטל.

18. בערוצי הדיגיטל קיימת אפשרות להורדת תוכנות. הבנק אינו אחראי לנזק כלשהו שעלול להיגרם למשתמש עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מערוצי הדיגיטל. באחריות המשתמש לוודא כי קיימת אצלו הגנה מפני וירוסים.

19. על המידע המצוי בערוצי הדיגיטל והשימוש בו חלים דיני מדינת ישראל. יתכן שהשימוש במידע, הסתמכות עליו ופעולה לפיו, עלולה להיות מוגבלת או אסורה במדינות אחרות. באחריות המשתמש בערוצי הדיגיטל לבדוק טרם ביצוע פעולה כלשהי את הדין החל במקומות אחרים בכל מקרה.

20. תנאי קבלת השירותים הבנקאיים על ידי משתמש שהינו לקוח הבנק:
על מנת להשתמש בערוץ הדיגיטלי לצורך קבלת השירותים הבנקאיים בעבור איזה מחשבונותיך בבנק, עליך ראשית להצטרף לקבלת שירותי הבנקאות בתקשורת באמצעות ערוצי הדיגיטל, ולצורך כך עליך למלא ולהגיש לבנק את מסמכי ההצטרפות לשירותי בנקאות בתקשורת בהם מסומן ערוץ האינטרנט כחלק מערוצי התקשורת. קבלת השירותים הבנקאיים תבוצע בהתאם ובכפוף למסמכי הבנק.

20.1 . ניתן יהיה לקבל מידע על היתרות והתנועות, וכן לבצע פעולות בחשבונות שיצורפו לקבלת השירותים הבנקאיים באמצעות ערוצי הדיגיטל,  הכל בהתאם לרמת ההרשאה שאושרה על ידי המשתמש במסמכי הבנק ובהתאם לשירותים ולמוצרים שיאשר הבנק מעת לעת בכל אחד מערוצי הדיגיטל.

20.2 עבור השירותים הבנקאיים ישולמו לבנק דמי שימוש כמפורט בתעריפון הבנק שיעודכן מעת לעת בהתאם לדין באמצעות חיוב החשבונות שבעבורם ניתנים השירותים הבנקאיים.

20.3 לאחר שהבנק יאשר את הצטרפותך לקבלת השירותים הבנקאיים באמצעות ערוץ האינטרנט, לצורך קבלת השירותים הבנקאיים תקבל  סיסמה בלעדית (PASSWORD) (להלן: "הסיסמה") ושם משתמש ייחודי (להלן: "שם המשתמש" ויחד עם הסיסמה, "פרטי זיהוי ואימות"). הסיסמה ושם המשתמש יאפשרו למשתמש שהינו לקוח הבנק גישה לחשבונו באמצעות ערוצי הדיגיטל. הבנק רשאי לעדכן מעת לעת פרטי הזיהוי והאימות שיידרשו לצורך קבלת שירותים בנקאיים באמצעות ערוצי הדיגיטל.

20.4 לבנק אין יכולת פיקוח על הגורם שמזין את שם המשתמש ו/או סיסמת המשתמש. המשתמש מתחייב לשמור על סודיות פרטי הזיהוי והאימות ולהקפיד על שימוש בערוץ הדיגיטלי לצורך קבלת השירותים הבנקאיים, בעצמו ולא באמצעות מי שאינו מורשה לפעול בחשבון.

20.5 המידע הניתן בערוצי הדיגיטל במסגרת השירותים הבנקאיים מותאם למידע הקיים בסניף הבנק ומתייחס ליום העסקים הקודם, כפי שמופיע במסך. כשהיתרות והתנועות המופיעות בחשבון אינן כוללות פעולות ו/או הוראות שבוצעו ביום העסקים הנוכחי.

20.6 המשתמש נדרש לשנות את הסיסמה בתדירות הנקבעת מעת לעת על ידי הבנק. אי שינוי סיסמה כאמור עשוי לגרום לחסימת ערוצי הדיגיטל בפני המשתמש. כמו כן, המשתמש נדרש לשנות את הסיסמה באופן מיידי אם הוא חושש כי שם המשתמש או הסיסמה שלו אבדו או נגנבו או הגיעו לידיו של אדם שאינו מורשה לפעול בחשבונו בבנק.

20.7 ערוצי הדיגיטל מאפשרים מתן הוראות להעברת כספים מחשבון המשתמש באופן חד פעמי וערוץ האינטרנט של הבנק, מאפשר בנוסף גם הקמת הרשאה לחיוב חשבון.ועל מנת למנוע שימוש לרעה באמצעי תשלום אלה קיימת חשיבות לשמירת  שם המשתמש ו/או הסיסמה בסודיות וליישום המלצות אבטחת המידע.  ככל שאיזה מפרטי הזיהוי והאימות או רכיב חיוני אחר, כפי שיהיה מעת לעת, נגנב ו/או הגיע לאדם שאינו מורשה לפעול בחשבון, על המשתמש להודיע על כך מיידית למוקד השירות בבנק ולשנות את הסיסמה או להקפיא או לבטל את השימוש בערוצי הדיגיטל.

מובהר כי לאחר אישור הוראת תשלום, ניתן יהיה לבטל את הוראת התשלום כל עוד היא לא בוצעה על ידי הבנק וכל עוד הדבר אפשרי מבחינה טכנולוגית.

21. שמירת מידע:
21.1 בערוצי הדיגיטל עשויות לפעול תוכנות הצוברות מידע והמנתחות את פעילות המשתמש לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכי המשתמש, כפי שמופיעה במדיניות הפרטיות של הבנק בערוצי הדיגיטל.

21.2 המידע הנמסר על ידי המשתמש בערוץ הדיגיטלי עשוי להישמר במאגרי המידע של הבנק ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד.

21.3 ניתן לראות הנחיות להתמודדות עם סיכוני אבטחת מידע המופיעים בערוצי הדיגיטל.

22. אנו זמינים לך בכל שאלה במוקד השירות בטלפון מספר 5727*.

23. האמור נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך פונה לנשים וגברים כאחד.

24. הבנק רשאי בכל עת לבצע בערוצי הדיגיטל ו/או בשירותים הבנקאים הניתנים באמצעותם, שינויים, לרבות הרחבות, גריעות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר וכן לעדכן את תנאי הדיגיטל ו/או את מדיניות הפרטיות, כפי שיודיע הבנק בערוצי הדיגיטל. יש בהמשך שימוש בערוצי הדיגיטל, בתוכן ו/או קבלת איזה מהשירותים הבנקאיים באמצעותו כדי להראות על הסכמת המשתמש לתנאי הדיגיטל המעודכנים. במידה ואינך מסכים לתנאי הדיגיטל המעודכנים, עליך לצאת מערוצי הדיגיטל, למחוק את האפליקציה מהמכשיר הנייד על גביו היא מותקנת, ולהימנע מהמשך השימוש בערוצי הדיגיטל, בתוכן ו/או בשירותים הבנקאיים הניתנים באמצעותם.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאחריות המוטלת על המשתמש או על הבנק, על פי דין, בקשר לשימוש בערוצי הדיגיטל.

 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאחריות המוטלת על המשתמש או על הבנק בקשר לשימוש באתר האינטרנט.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות