רפורמתריביות הליבור

שאלות ותשובות בנושא רפורמת ריביות הליבור

 

ריבית הליבור (LIBOR= London Interbank offered Rate) הינה ריבית בסיס/עוגן עבור עסקאות פיננסיות שונות במספר מטבעות (למשל: דולר ארה"ב, יורו, לירה שטרלינג ופרנק שוויצרי) ולתקופות שונות עד שנה. ריבית הליבור מפורסמת פעם ביום עסקים בשעה 11.00 לפי שעון לונדון, ע"י ארגון הבנקאים הבריטים ומבוססת על ציטוטים שבנקים בינלאומיים מעבירים במהלך יום העסקים. הציטוטים מייצגים את גובה הריבית על פיה הבנקים מוכנים להלוות אחד לשני. ריבית זו משמשת בכל העולם כריבית בסיס לתמחור עסקאות במט"ח/ צמוד מט"ח בריבית משתנה: הלוואות, פיקדונות, נגזרי ריבית, אגרות חוב ועוד. לאחרונה הוחלט (ברמה הבינלאומית) על הפסקת השימוש בריבית זו, במטבעות שונים, החל מיום 1 בינואר, 2022, כפי שמפורט בהמשך.

מדובר ברפורמה עולמית, בה ריבית הליבור תפסיק להתפרסם ותוחלף ע"י ריביות אחרות. השינוי הוא בכל המערכות הפיננסיות בעולם. הפרסום של ריביות הליבור צפוי להיות מופסק ביום 31/12/2021, למעט ריבית הליבור במטבע דולר ארה"ב, אשר צפויה להפסיק להתפרסם ב-30/06/2023.

לאור המלצותיהן של וועדות בינלאומיות, נקבעו בעולם מספר ריביות חלופיות לריביות הליבור. הריביות החלופיות מפורסמות ע"י הגופים שנבחרו לניהולן, וכן גם במערכות פיננסיות בינלאומיות נוספות כגון: Bloomberg ו-Reuters.

להלן החלופות המובילות הצפויות להחליף את ריבית הליבור:

מטבע

ריבית עוגן חלופית

דולר ארה"ב

SOFR – Secured Overnight Financing Rate

יורו

ESTR – Euro short-term rate/EURIBOR

לירה שטרלינג

SONIA – Sterling Overnight Index Average

ין יפני

TONA – Tokyo Overnight Average Rate

פרנק שוויצרי

SARON – Swiss Average Rate Overnight

נציין כי חלק מהחלופות מבוססות על ריביות שמשקפות ריבית נטולת סיכון (risk free), בניגוד לריביות הליבור המשקללות גם את סיכון האשראי. בהתאם, עשוי המעבר לעוגני הריביות החלופיות לכלול תוספת של מרווח הנגזר מן הסיכון.

להלן דוגמא מספרית אשר ממחישה, נכון לנתונים המצויים בידי הבנק היום, את ההשפעה של החלפת עוגן הריבית משכנתא המתחדשת מדי שלושה חודשים על בסיס ריבית הליבור ביורו. עד לסוף שנת 2021 הריבית לפיה מחושבת הריבית על המשכנתא מבוססת על ריבית הליבור (יורו) לתקופה של שלושה חודשים. משנת 2022 עוגן ריבית זה לא יהיה קיים עוד, וברירת המחדל שהבנק יחשב את עוגן הריבית באמצעותה (לפי הקווים המנחים שפרסם בנק ישראל) הינה עוגן ריבית היוריבור (Euribor 3m). נניח, לשם הדוגמא, כי מנגנון קביעת הריבית בהלוואה היה ליבור (יורו) לשלושה חודשים בתוספת 2.5% (L+2.5%), החל משנת 2022 מנגנון חישוב הריבית היה Euribor+2.5%.

בטבלה מטה ניתן לראות את ההפרשים בין ריביות הבסיס החלופיות הצפויות לבין הריבית הנוכחית (נכון ליום 31.7.2021).

מטבע

ריבית חלופית צפוייה

ריבית נוכחית

יורו

Euribor 3m: -0.54%

Libor 3m: -0.55%

לירה שטרלינג

SONIA O/N: 0.05%

Libor 3m: 0.07%

ין יפני

TONA O/N: 0.04%

Libor 3m: 0.1%

פרנק שוויצרי

SARON O/N: -0.72%

Libor 3m: -0.76%

הערה: יודגש כי הטבלה נותנת דוגמה בלבד לעוגני הריבית הנשקלים כעת על-ידי הבנקים בישראל כחלופות ראויות. יובהר כי אין בטבלה כדי לשקף את העוגנים אשר יקבעו בפועל ואין לראות בה התחייבות של הבנק לעוגן ריבית החלופית. הודעה על עוגן הריבית החלופית תשלח ללקוחות הבנק להן עוגן הריבית החדש יהיה רלבנטי בהתאם להנחיות הפיקוח על הבנקים.

מידע והרחבות נוספות בנושא הריביות החלופיות ניתן למצוא, בין היתר, באתר בנק ישראל ובאתרי האינטרנט של הבנקים המרכזיים השונים בעולם.

הריביות החדשות יהוו ריביות בסיס אשר יחליפו את ריבית הליבור כעוגנים לחישוב הריבית במוצרים פיננסים קיימים (הלוואות או פיקדונות) וכן עבור עסקאות חדשות.

ברור לנו כי שינוי עוגן הריבית במהלך חיי המוצר הפיננסי יוצר חוסר וודאות בעסקאות ארוכות טווח במט"ח, אשר הריביות בהן נקבעו על בסיס ריבית משתנה.

בעסקאות חדשות במט"ח לתקופות ארוכות, במידה ואינכם מעוניינים באי וודאות, ניתן לשקול ביצוע בריבית קבועה.

בעסקאות קיימות, ההמרה לריבית חלופית במקום ריבית הליבור תתבצע כפי שיהיה נהוג ומקובל בעולם. טרם השינוי הבנק ישלח הודעה ללקוחות רלוונטיים.

השינוי חל על מוצרים פיננסיים  במט"ח בריבית משתנה בלבד. החל מה-1/1/2022 צפוייה המערכת הפיננסית להפסיק את השימוש בריבית הליבור (למעט במטבע דולר ארה"ב), ולאמץ את השימוש בריביות החדשות. כאמור, ריבית הליבור במטבע דולר ארה"ב בלבד תמשיך להתקיים עד 30/06/2023, אך צפוייה לשמש עד למועד זה בעיקר לעסקאות פיננסיות קיימות.

 

להלן הריביות החלופיות שקבע הבנק בכל מטבע:

מטבע

שם ריבית
נוכחית

שם ריבית
חדשה

הערות ריבית חדשה

אירו

Libor שלושה חודשים באירו

Euribor
3 חודשים

ריבית בינבנקאית

לירה שטרלינג

Libor שלושה חודשים בלירה שטרלינג

SONIA 
3 חודשים

ריבית חסרת סיכון. עקום ריבית ל- 3 חודשים של חברת

ICE

פרנק שוויצרי

Libor שלושה חודשים בפרנק שוויצרי

SARON

מבוסס על ריבית חסרת סיכון

 

ין יפני

Libor שלושה חודשים בין יפני

TONA 
3 חודשים

מבוסס על ריבית חסרת סיכון. עקום ריבית ל-3 חודשים (TORF)

 

 

לצפייה בשערי ריביות המט"ח לחצו כאן

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות