רפורמתריביות הליבור

שאלות ותשובות בנושא רפורמת ריביות הליבור

 

מהי ריבית הליבור?

ריבית הליבור (LIBOR= London Interbank offered Rate) הינה ריבית בסיס/עוגן עבור עסקאות פיננסיות שונות שפורסמה בעבר עבור מספר מטבעות, למשל: דולר, יורו, לירה שטרלינג פרנק שוויצרי ואחרים, ולתקופות שונות עד שנה. ריבית הליבור פורסמה פעם ביום עסקים בשעה 11.00 לפי שעון לונדון, ע"י ארגון הבנקאים הבריטים והתבססה על ציטוטים שבנקים בינלאומיים העבירו במהלך יום העסקים. הציטוטים ייצגו את גובה הריבית על פיה הבנקים היו מוכנים להלוות אחד לשני. ריבית זו שימשה בכל העולם כריבית בסיס לתמחור עסקאות במט"ח/ צמוד מט"ח בריבית משתנה: הלוואות, פיקדונות, נגזרי ריבית, אגרות חוב ועוד. ריבית זו חדלה להתפרסם לגבי מטבע הדולר ביום 30 ביוני, 2023, כאשר לגבי יתר המטבעות היא חדלה מלהתפרסם מיום 1 בינואר, 2022.

מהי הרפורמה בריבית הליבור?

מדובר ברפורמה עולמית, בה ריבית הליבור הפסיקה להתפרסם והוחלפה ע"י ריביות אחרות. השינוי הוא בכל המערכות הפיננסיות בעולם. הפרסום של ריביות הליבור הופסקה ביום 31/12/2021, למעט ריבית הליבור במטבע דולר ארה"ב, אשר חדלה מלהתפרסם ביום 30/06/2023.

מהן הריביות המחליפות את ריביות הליבור?

לאור המלצותיהן של וועדות בינלאומיות, נקבעו בעולם מספר ריביות חלופיות לריביות הליבור. הריביות החלופיות מפורסמות ע"י הגופים שנבחרו לניהולן, וכן גם במערכות פיננסיות בינלאומיות נוספות כגון: Bloomberg ו-Reuters.

להלן החלופות המחליפוות את ריבית הליבור:

מטבע

ריבית עוגן חלופית

דולר ארה"ב

SOFR – Secured Overnight Financing Rate

יורו

ESTR – Euro short-term rate/EURIBOR

לירה שטרלינג

SONIA – Sterling Overnight Index Average

ין יפני

TONA – Tokyo Overnight Average Rate

פרנק שוויצרי

SARON – Swiss Average Rate Overnight

נציין כי חלק מהחלופות מבוססות על ריביות שמשקפות ריבית נטולת סיכון (risk free) בניגוד לריביות הליבור אשר שקללו גם את סיכון האשראי. בהתאם, המעבר לעוגני הריביות החלופיות כולל תוספת של מרווח הנגזר מן הסיכון.

להלן דוגמא מספרית אשר ממחישה, נכון לנתונים המצויים בידי הבנק בחודש יולי 2021, את ההשפעה של החלפת עוגן הריבית משכנתא המתחדשת מדי שלושה חודשים על בסיס ריבית הליבור ביורו. עד לסוף שנת 2021 הריבית לפיה מחושבת הריבית על המשכנתא מבוססת על ריבית הליבור (יורו) לתקופה של שלושה חודשים. משנת 2022 עוגן הריבית כבר לא היה קיים, וברירת המחדל שהבנק חישב את עוגן הריבית באמצעותה (לפי הקווים המנחים שפרסם בנק ישראל) הינה עוגן ריבית היוריבור (Euribor 3m) . נניח, לשם הדוגמא, כי מנגנון קביעת הריבית בהלוואה היה ליבור (יורו) לשלושה חודשים בתוספת 2.5% (L+2.5%), החל משנת 2022 מנגנון חישוב הריבית היה Euribor+2.5%.

בטבלה מטה ניתן לראות את ההפרשים בין ריביות הבסיס החלופיות הצפויות לבין הריבית הנוכחית (נכון ליום 31.7.2021).

מטבע

ריבית חלופית צפוייה

ריבית נוכחית

יורו

Euribor 3m: -0.54%

Libor 3m: -0.55%

לירה שטרלינג

SONIA O/N: 0.05%

Libor 3m: 0.07%

ין יפני

TONA O/N: 0.04%

Libor 3m: 0.1%

פרנק שוויצרי

SARON O/N: -0.72%

Libor 3m: -0.76%

 

 הערה: יודגש כי הטבלה נותנת דוגמה בלבד לעוגני הריבית שנקבעו על-ידי הבנקים בישראל כחלופות ראויות. הודעה על עוגן הריבית החלופית נשלחה ללקוחות הבנק בהתאם להנחיות הפיקוח על הבנקים.
מידע והרחבות נוספות בנושא הריביות החלופיות ניתן למצוא, בין היתר, באתר בנק ישראל ובאתרי האינטרנט של הבנקים המרכזיים השונים בעולם.

מה המשמעות של החלפת ריביות הליבור עבורי כלקוח/ה?

הריביות החלופיות מהוות ריביות בסיס אשר החליפו את ריבית הליבור כעוגנים לחישוב הריבית במוצרים פיננסים קיימים (הלוואות, פיקדונות או מסגרות אשראי רלוונטיות) וכן עבור עסקאות חדשות.
שינוי עוגן הריבית במהלך חיי המוצר הפיננסי יוצר חוסר וודאות בעסקאות ארוכות טווח במט"ח, אשר הריביות בהן נקבעו על בסיס ריבית משתנה.
בעסקאות חדשות במט"ח לתקופות ארוכות, במידה ואינכם מעוניינים באי וודאות, ניתן לשקול ביצוע בריבית קבועה.
בעסקאות קיימות, ההמרה לריבית חלופית במקום ריבית הליבור בוצעה כפי הנהוג ומקובל בעולם ובחירת הבנק נקבעה תוך התחשבות בהמלצות המקובלות בשווקים הרלוונטיים.
בהתאם להוראות בנק ישראל בעניין "מעבר מריבית ליבור" הבנק נערך לקביעת ריביות בסיס חלופיות למוצרים הפיננסיים הרלוונטיים והודעה מתאימה נשלחה על כך לכלל לקוחות הרלוונטיים עוד בשנת 2020.

מתי השינוי בריבית נכנס לתוקף?

השינוי חל על מוצרים פיננסיים במט"ח בריבית משתנה בלבד. החל מה-1/1/2022 המערכת הפיננסית הפסיקה את השימוש בריבית הליבור (למעט במטבע דולר ארה"ב כמפורט בהמשך), ואימצה את השימוש בריביות החדשות. כאמור, ריבית הליבור במטבע דולר ארה"ב בלבד בוטלה והוחלפה בריבית החלופית ביום 01/07/2023.

ריביות חלופיות שקבע הבנק

להלן הריביות החלופיות שקבע הבנק בכל מטבע:

מטבע

שם ריבית
מבוססת ליבור

שם ריבית
חלופית

הערות ריבית חלופית

דולר ארה"ב

Libor  שלושה חודשים בדולר ארה"ב

SOFR

3 חודשים

ריבית חסרת סיכון. עקום ריבית ל-3 חודשים של חברת

אירו

Libor שלושה חודשים באירו

Euribor
3 חודשים

ריבית בינבנקאית

לירה שטרלינג

Libor שלושה חודשים בלירה שטרלינג

SONIA 
3 חודשים

ריבית חסרת סיכון. עקום ריבית ל-3 חודשים של חברת

ICE

פרנק שוויצרי

Libor שלושה חודשים בפרנק שוויצרי

SARON

מבוסס על ריבית חסרת סיכון

 

ין יפני

Libor שלושה חודשים בין יפני

TONA 
3 חודשים

מבוסס על ריבית חסרת סיכון. עקום ריבית ל-3 חודשים (TORF)

 

ריבית הליבור – דולר ארה"ב

ביום 30.6.2023 הופסק פרסום ריבית ליבור דולר ארה"ב. ההחלפה של מוצרים הנקובים בריבית ה-LIBOR בדולר ארה"ב בוצעה ועודכנה ביום 1 ביולי, 2023, בהתאם לתקופת עדכון הריבית שהוגדרה במוצר הקיים בחשבון הלקוחות (הלוואות, פקדונות ו/או מסגרות אשראי בדולר ארה"ב).

ריבית הבסיס החלופית היא SOFR והמעבר לריבית בסיס זו כרוך בתוספת מרווח, בהתאם לתקופת עדכון הריבית, כפי שעודכנה במוצר. תוספת המרווח אשר התווספה לריבית הבסיס החלופית משקפת את הפערים בין ריבית הליבור דולר ארה"ב, לבין ריבית הבסיס החלופית, וזו מחושבת באופן המפורט בהמשך. חישוב ממוצע ההפרשים (על בסיס יומי) בוצע ביחס לחודש אפריל 2023, החודש הסמוך למועד קביעת אופן החלפת הריבית. להלן פירוט העוגן הקיים מול העוגן החדש:

  1. ריבית יומית

הפרש

ריבית עוגן חלופית

ריבית עוגן מבוססת ליבור

 

SOFR יומי

Libor יומי

שם הריבית

0.0%

4.81%

4.81%

שיעור ריבית

  1. ריבית משתנה כל שלושה חודשים

הפרש

ריבית עוגן חלופית

ריבית עוגן מבוססת ליבור

 

SOFR 3 חודשים

Libor  3 חודשים

שם הריבית

0.25%

5.00%

5.25%

שיעור ריבית

  1. ריבית משתנה כל ששה חודשים

הפרש

ריבית עוגן חלופית

ריבית עוגן מבוססת ליבור

 

SOFR 6 חודשים

LIBOR USD 6/M

שם הריבית

0.36%

4.99%

5.35%

שיעור ריבית

 

הפרש זה מתווסף למרווח הריבית, כפי שנקבע במוצר הפיננסי שברשות הלקוח. 

שיעור הריבית יעודכן לראשונה לפי השינוי שתואר לעיל, במועד שינוי הריבית הראשון שלאחר 30/06/2023.

להלן דוגמה להמחשה בלבד. הנתונים נכונים ליום 3/4/2023:

 

תנאי ההלוואה טרם השינוי

תנאי ההלוואה לאחר השינוי

יתרת קרן

                        500,000

                        500,000

תקופה שנותרה

25 שנה

25 שנה

תדירות עדכון ריבית

רבעונית

רבעונית

תדירות תשלום

חודשית

חודשית

ריבית בסיס

LIBOR דולר 3 חודשים

SOFR ל-3 חודשים

ריבית הבסיס (%)

5.22%

4.89%

תוספת לריבית עוגן החדשה

-

0.23%

מרווח אשראי הסכמי

1.50%

1.50%

סה"כ ריבית ההלוואה (%)

6.72%

6.62%

החזר חודשי (₪)

3,445.09

3,413.62

הפרש

-31.47ש"ח

 

     

 
לצפייה בשערי ריביות המט"ח

  

 

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות