אישה מדביקה פתקים על קיר

מילוןמונחים

 • אג"ח

  נייר ערך (ני"ע) המונפק על ידי ממשלה או חברה ומייצג הלוואה אשר מעניק רוכש האג"ח למנפיק, על בסיס תנאים שונים הנקבעים במועד הנפקת האג"ח (שיעור ריבית, סוג הצמדה, מועדי פירעון קרן ותשלומי ריבית, שעבודים וכו').

 • אג"ח להמרה

  אג"ח המונפקת ע"י חברה, ואשר ניתנת להמרה למניות של החברה המנפיקה, על בסיס תנאים שונים שנקבעים מראש במועד הנפקת האג"ח.

 • אגודה שיתופית (Cooperative)

  צורת התארגנות עסקית הדומה לחברה בע"מ, כשבעל המניה אחראי להתחייבות האגודה השיתופית בסכום מוגבל, אך לאו דווקא לערך המניה שבידו אלא בהתאם למוסכם על פי תקנון האגודה. (גם: אגודה הדדית). 

 • אג'יו (Agio)

  פרמיה באיטלקית.
  1. כללית: ההפרש בין הערך הריאלי לבין הערך הנומינלי של נכס או מסמך מסויים, שערים של מטבעות וכדומה. כאשר אלה נקנים בשער גבוה מהשער המתואם שלהם, המבוטא באחוזים.
  2. ההפרש בין המחיר הנקוב של נייר ערך, מניה או איגרת חוב, לבין מחיר המכירה הגבוה ממנו.
  3. בכתב אופציה: התשלום הנוסף שצריך לשלם אם המשקיע מבקש לממש את האופציה שבידו. 

 • אגרה (Charge, Fee)

  תשלום שמטילה רשות מוסמכת על מקבל שירות כתנאי למתן אותו שירות או רשיון. 

 • אגרת הון (Capital fee)

  אגרה המשולמת על ידי חברה בעלת הון מניות הנרשמת לפי פקודת החברות אצל רשת החברות. 

 • אומגה (Omega)

  גמישות ערך אופציה ביחס למחיר נכס הבסיס. השינוי באחוזים בערך האופציה כתוצאה משינוי של אחוז אחד בערך נכס הבסיס.

 • אופציה (Option)

  1. זכות משפטית הניתנת על ידי צד אחד לצד שני לקנות, או למכור, דבר מה במחיר ספציפי, בדרך כלל במסגרת זמן מוגדר.
  2. הסכם חוזי בין קונה לבין מוכר הנעשה בבורסה לניירות ערך, לרכוש או למכור, נייר ערך מסויים או זכות לקבל או להמיר ניירות ערך או מטבע חוץ, או סחורה (קומודיטי) במחיר ספציפי בתום או בתוך תקופת זמן קבועה מראש.
  3. בחוק: נייר ערך שהנפיקה חברה המעניק זכות לרכישת ניירות ערך בתקופה ובתנאים שקבעה החברה בעת ההנפקה למעט נייר ערך הניתן להמרה.
  4. חוזה המקנה למחזיק בו את הזכות לרכוש או למכור נכס מסויים (נכס בסיס) במחיר, כמות וזמן נקובים מראש.
  5. זכות המונפקת על ידי מסלקת מעו"ף, על פי תשקיף והמקנה למחזיק בה במועד עתידי לקבל הפרש חיובי או הפרש שלילי.

 • אופציה אירופאית (European Option)

  אופציה הניתנת למימוש במועד נקוב, בתום תקופת חיי האופציה. האופציות על מדד מעו"ף הן אופציות אירופאיות. אופציה זו אינה ניתנת למימוש לפני פקיעתה.

 • אופציה אמריקאית (American Option)

  אופציה הניתנת למימוש בכל מועד במהלך תקופת חיי האופציה, עד לתאריך המימוש. הערך הפנימי של אופציה זו הוא הסכום שמחזיק האופציה היה מקבל אילו היה מחליט לממש אותה.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות