אישה מדביקה פתקים על קיר

מילוןמונחים

 • איגרת חוב

  1. כל תעודה כתובה, בעלת תוקף חוקי, המעידה על חוב, במיוחד כזה הנובע מהלוואה, שאדם או חברה חייבים לבעל התעודה ובה הבטחה לפרוע סכום כסף במועד קבוע או בהתקיים תנאי מסויים.
  2. תעודה המונפקת על ידי חברה, ממשלה, או תאגיד שקיבלו אישור לכך ובו התחייבות המנפיק לשלם כספים בתאריכי פרעון קבועים.
  3. בפקודת החברות: מסמך שהנפיקה חברה או אגודה שיתופית ובו היא מתחייבת לשלם כסף בתאריך קבוע או בהתקיים תנאי פלוני ומשעבדת לכך את נכסיה או מפעלה, כולם או מקצתם, ולרבות איגרת חוב סטוק.

 • איגרת חוב אופציה

  1.איגרת חוב בה גלומה אופציה להמיר אותה במניות החברה המנפיקה, וויתור על שאר תנאי איגרת החוב.
  2. כינוי לאיגרת חוב ניתנת לפדיון מוקדם.

 • איגרת חוב בבטוחות בידי נאמן (Collateral Trust Bond)

  איגרת חוב או שטר חוב המובטחים בביטחונות סחירים המופקדים בידי נאמן.

 • איגרת חוב בבטחון כפול (Double - Barrelled Bond)

  איגרת חוב שיש לה ביטחונות משני מקורות או יותר

 • איגרת חוב ביינים (Yen Bond)

  1. כללית: כל איגרת חוב המונפקת ביינים יפנים.
  2. בבנקאות הבינלאומית: איגרות חוב ביינים שהונפקו מחוץ ליפן.

 • איגרת חוב בניכיון (Discounted Bond)

  איגרת חוב שערך השוק השוטף שלה - או שהיא נמכרה במקור - מתחת לערכה הנקוב.

 • איגרת חוב בניכיון ניכר (Deep Discount Bond)

  איגרות חוב שבהן משולמת ריבית קטנה מאוד וההפרש בין ריבית זו לבין זו המשתלמת בשוק נובע מהניכיון שבו נמכרה האיגרת/

 • איגרת חוב בפארי (Bond Issued at Pari)

  איגרת חוב שהונפקה ונמכרה בשערה הנקוב או בשערה המתואם.

 • איגרת חוב בפרמיה (Bond Issued at Premium)

  איגרת חוב שהונפקה ונמכרה במחיר העולה על ערכה הנקוב, כנגד איגרת חוב בפארי.

 • איגרת חוב בריבית משתנה (Variable Interest Bond)

  איגרת חוב שבה הריבית אינה קבועה מראש לכל תקופת האיגרת אלא זו נקבעת על פי מפתח מסוים. (גם: איגרת חוב בריבית ניידת)

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות