מסמכים ופעולות לקבלת משכנתא


בדרך לחתום על משכנתא? בדקו שביצעתם את כל הפעולות הנדרשות ושיש לכם את כל המסמכים.


לפני שמגישים בקשה למשכנתא כדאי לבצע את כל הפעולות ולהכין את כל המסמכים והאישורים הנדרשים כדי להציג אותם לבנק. אנו ממליצים לכם לקרוא את רשימת הפעולות והמסמכים בעיון ולהכין את כל האישורים מראש כדי שתגיעו לשלב הגשת הבקשה מוכנים ותחסכו זמן.

מסמכי לווים

 • תעודת זהות בתוקף של הלווים התואמת למרשם התושבים.
 • מסמכי זיהוי ללווה שהינו תושב חוץ- דרכון בתוקף, מסמך זיהוי נוסף בתוקף.
  במידה והלווה מבצע את ההלוואה באמצעות מיופה כח יש להציג ייפוי כח בלתי חוזר אחרת יש להציג אשרת שהייה בארץ.
 • חתימת הלווים על כתב הסכמה לפניה למאגר אשראי לשם קבלת דו"ח נתוני אשראי לכל לווה.
 • אישורי הכנסה:
  לשכירים - תלושי משכורת לשלושת החודשים האחרונים.
  לעצמאים - שומת מס אחרונה, דוחות מע"מ ואישור רו"ח בנוסח שניתן לקבלו בבנק.
 • דפי כל חשבונות עו"ש של הלווים לשלושה חודשים אחרונים.
 • ללווים בעלי זכאות להלוואה מוכוונת – תעודת זכאות

מסמכי ערבים

 • תעודת זהות בתוקף ותואמת למרשם התושבים
 • אישורי הכנסה- כמפורט לעיל לגבי הלווים

מסמכים הנוגעים לנכס שישועבד לבנק

 • נסח טאבו או אישור מחברה משכנת שישמשו הוכחה על הזכויות והשעבודים בנכס.
 • נסח עיון מרשם המשכונות, על פי מספר תעודת זהות של כל אחד מבעלי הזכויות בנכס כאשר מדובר ברכישת דירה מיד שניה שעדיין לא רשומה ע"ש המוכרים בלשכת רישום המקרקעין.
 • חוזה מכר אם קיים.

מסמכים נוספים

 • דו"ח שמאות של הנכס ע"י שמאי מוסמך מטעם הבנק, אם הבנק דורש זאת.
 • פרי פסו כפי שהבנק ידרוש.
 • אם הנכס משועבד (לדוגמה, להבטחת הלוואה של המוכר) - אישור שחרור השעבוד, סילוק ההלוואה או אישור סילוק.
 • הסבת ערבות בנקאית/ פוליסת ביטוח לפי "חוק המכר", במקרה של רכישת דירה חדשה.
 • הרשאה לחיוב חשבון לבנק מסחרי להסדרת גביית התשלום החודשי על חשבון ההלוואה.
 • פוליסת ביטוח חיים ופוליסת ביטוח נכס
 • בהלוואות זכאות לפי תכניות ממשלתיות מסוימות - אישורים מיוחדים בהתאם להנחיות משרד הבינוי והשיכון.
 • בהלוואות למימון בנייה – תוכנית, היתר בנייה ואישור מהנדס על שלב הבנייה.
 • בהלוואות לרכישה - חוזה רכישה חתום כחוק.

בנוסף למסמכים המצוינים כאן, ייתכנו מסמכים נוספים בהתאם למפורט באישור העקרוני.

 

מסמכים ופעולות לשעבוד הנכס

בנכס רשום בלשכת רישום המקרקעין ("טאבו") על שם הלווה נדרש רישום משכנתא לטובת הבנק.
בנכס שהזכויות בו רשומות על שם הלווה בגורם משכן- רשות מקרקעי ישראל ("המנהל") ו/או ב"חברה משכנת"/"גוף רושם" נדרש:

- שטר משכון חתום
- הודעת משכון חתומה.
- ייפוי כוח בלתי חוזר מאושר ע"י נוטריון.
- התחייבות לרישום משכנתא של הגורם המשכן.

 

ברכישת נכס חדש מיד ראשונה מגורם משכן נדרש:

- שטר משכון.
- הודעת משכון חתומה.
- ייפוי כוח בלתי חוזר מאושר ע"י נוטריון.
- התחייבות לרישום משכנתא חתומה על ידי המוכר.
- רישום הערת אזהרה לטובת הבנק בגין ההתחייבויות הנ"ל- במקרה שהזכויות במקרקעין של הגורם המשכן רשומות בלשכת רישום המקרקעין.

נכס הרשום בטאבו על שם המוכר:
- שטר משכון.
- הודעת משכון על זכויות הלווה ועל זכויות המוכר.
- ייפוי כוח בלתי חוזר מאושר ע"י נוטריון.
- התחייבות לרישום משכנתא חתומה בידי המוכר.
- רישום הערת אזהרה לגבי הנכס בגין התחייבות המוכר.

נכס שהזכויות בו רשומות בגורם משכן על שם המוכר:
- שטר משכון חתום.
- הודעת משכון חתומה.
- ייפוי כוח בלתי חוזר מאושר ע"י נוטריון.
- התחייבות לרישום משכנתא חתומה בידי המוכר.
- תצהיר לווים ואישור עו"ד.


למידע על דרישות לביטוח חיים ונכס

 

 

בכל מקום שנדרש רישום הערת אזהרה לטובת הלווה ו/או לטובת הבנק, לא יהיה כל שיעבוד, עיקול או זכות של צד ג' שיש להם עדיפות על ההערה, הבנק ידרוש המצאת נסח רישום עדכני להוכחת הנ"ל. בכל התחייבות לרישום משכנתא, יפורט כי המשכנתא שתרשם על-פי ההתחייבות תהיה בסכום, בדרגה, ולפי התנאים של הבנק. כמו כן בכל מקום שהנכס טרם נרשם ע"ש הבעלים בלשכת רישום המקרקעין, ידרוש הבנק המצאת נסח עיון מרשם המשכונות כדי לוודא שלא מושכנו הזכויות בנכס לצדדים שלישיים.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות