ביטוחחיים ונכס

עומדים לקבל משכנתא מהבנק? השלב הבא שלכם הוא ביטוח חיים ונכס.

קבלת המשכנתא מהבנק מחייבת את הלווים לרכוש שני סוגי ביטוח- חיים ונכס, שישמשו כבטוחה לבנק לצורך הבטחת תשלומי המשכנתא במקרה של פטירת אחד הלווים או במקרה של נזק לנכס המבוטח.

  • ביטוח נכס – מכסה מקרים של נזק למבנה כתוצאה מנזקי מים, אש, סערה, שיטפון, רעידת אדמה וכו', בכפוף לגובה הכיסוי הביטוחי ולתנאי הפוליסה.
  • ביטוח חיים – ביטחון למבוטחים ולמשפחתם במקרה של פטירת אחד הלווים המבוטחים. במקרה כזה, חברת הביטוח מסלקת את יתרת ההלוואה המבוטחת.

הלווים רשאים לרכוש את פוליסות הביטוח בכל חברות הביטוח או באמצעות עיר שלם סוכנות לביטוח (1996) בע"מ (סוכנות ביטוח מורשית בבעלותו של הבנק)הבנק ייקבע כמוטב הבלתי חוזר בפוליסות.

חובת ביטוח הנכס
הבנק דורש ביטוח של הנכס המשועבד לטובתו להבטחת ההלוואה. ביטוח הנכס צריך להיות מסוג מקיף בנין כולל כיסוי כנגד נזקי מים, רעידת אדמה, אסונות טבע אחרים. סכום הביטוח נקבע לפי לפי ערך כינון, כלומר עלות בנייה מחדש של הנכס, ובכפוף לאמור בפסקה "ביטוח נכס מוגבל" שלהלן. ברכישת דירה חדשה מקבלן, מועד תחילת חובת הביטוח יחול ממועד מסירת הדירה על ידי הקבלן.

ביטוח נכס מוגבל
הלווה רשאי לבחור בביטוח נכס מוגבל, בסכום שיקבע בהתחשב בסכום ההלוואה ויותאם במועדים שהבנק יקבע ובהתחשב ביתרת ההלוואה. סכום ביטוח הנכס המוגבל ייקבע על פי סכום ההלוואה/ היתרה המשוערכת הבלתי מסולקת של ההלוואה, בניכוי ערך הקרקע המתייחס לנכס ובתוספת 20%, בהתאם להערכת שמאי שיציג הלווה, ובהיעדר הערכה כאמור – לפי נתונים כלליים שבידי הבנק. ביטוח נכס מוגבל יהווה ביטוח חסר, כך שכל נזק יכוסה באופן חלקי בלבד (לפי היחס בין סכום הביטוח לשווי הנכס לצרכי ביטוח).

חובת ביטוח חיים
הבנק מחייב שכל לווה יהיה מבוטח בביטוח חיים. הביטוח צריך להיות מסוג "ריזיקו". תגמולי הביטוח ישולמו לבנק לשם זיכוי חשבון ההלוואה. סכום הביטוח יכסה את יתרת חוב ההלוואה שלא נפרעה עד יום מותו של המבוטח. יתרת סכום הביטוח, אם קיימת, תועבר לזכות המוטבים כפי שמופיע בתנאי הפוליסה. זכותו של הבנק שלא לאשר או אף לבטל אישור הלוואה שכבר ניתן, אם הלווה יימצא כלא כשיר להיות מבוטח בהתאם לדרישות הבנק.

חשוב לדעת: זכות הבנק לדאוג לביטוח נכס וחיים

אם הלווה לא ימלא אחר דרישת הבנק בנוגע לביטוחים אלה במקרה של הפסקת תשלום הפרמיה, ביטול הפוליסה בשל כך, או עקב אי חידוש הפוליסה בתום תקופתה, יהיה הבנק רשאי, אך לא חייב, לשלם פרמיית הביטוח במקומו (במקרה של פיגור בתשלומים בגינה), או לרכוש פוליסת ביטוח עבור הלווה או לדאוג לחידוש הפוליסה בתום תקופתה (במקרה שהלווים לא עשו זאת) ולחייב את הלווה בהתאם, כולל הפרשי הצמדה וריבית הנהוגים בחברת הביטוח.

הלווואות בהן אין חובה לבטח בביטוח נכס ו/או בביטוח חיים

אין חובה לבטח בביטוח נכס ו/או חיים הלוואה שסכומה עד 30,000 ש"ח, הלוואה שיתרתה פחות מסכום זה וכן מענק מותנה ו/או הלוואה עומדת.

לתשומת לב בכל הנוגע לביטוח נכס וביטוח חיים: כל האמור לעיל הינו בגדר תיאור כללי וחלקי בלבד, הוא כפוף לתנאי הפוליסות ולהוראות מסמכי ההלוואה, מבוסס על התנאים הקיימים בקובץ המדריך למשכנתא ונתון לשינוי בכל עת.

זה הזמן לחשוב על ביטוח

 

   

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות