ריבית משתנה

הריבית על הקרן משתנה מדי תקופה שנקבעה מראש. הלוואות על בסיס ריבית משתנה ניתנות לפירעון בכל מועד שינוי ריבית ללא עמלת יציאה. יש שני סוגים של ריבית משתנה, האחד צמוד מדד והשני אינו צמוד מדד.

ריבית משתנה צמודה: בכל תקופה שנקבעה מראש יש נקודת יציאה, שהיא גם נקודת שינוי ריבית. בנוסף, הקרן צמודה למדד המחירים לצרכן.

ריבית משתנה לא צמודה: הריבית משתנה בכל תקופה שנקבעה מראש וניתן לפרוע את ההלוואה בכל שלב ללא עמלת פירעון מוקדם. הקרן במסלול זה לא צמודה למדד המחירים לצרכן.