אישה מדביקה פתקים על קיר

מילוןמונחים

 • הלוואת בלון

  שיטת תשלום הלוואה בה קרן ההלוואה והריבית מוחזרות רק בתום תקופת ההלוואה (במידה וההלוואה נושאת הצמדה, גם ההצמדה תשולם בתום התקופה). הלוואת בלון נקראת גם הלוואת בוליט (ירייה, באנגלית) או הלוואת גישור.

  קיימים שני סוגים של הלוואות בלון: הלוואת בלון מלאה – הקרן והריבית נפרעות רק בתום תקופת ההלוואה. הלוואת בלון חלקית – הריבית משולמת מדי חודש במהלך תקופת ההלוואה והקרן נפרעת בבת אחת בתום התקופה.

  הלוואת בלון מלאה דומה להקפאה מלאה של תשלומי הלוואה. הלוואת בלון חלקית דומה להקפאה חלקית של תשלומי הלוואה.

  למידע אודות הלוואה בבנק ירושלים לחצו כאן>

 • הלוואת גרייס

  הלוואת גרייס היא הלוואה בה מתחילים לשלם את קרן ההלוואה רק מספר חודשים אחרי לקיחת ההלוואה. בתחום המשכנתאות, המשמעות היא דחיית תשלומי קרן ההלוואה עד תום תקופת הגרייס. בתום תקופת הגרייס, תשלומי ההלוואה יכללו תשלום ע"ח הקרן והריבית. יכולה להיות דחייה של קרן ההלוואה בלבד ("גרייס חלקי") או דחייה של החזר קרן וריבית ("גרייס מלא"). בהלוואה צמודת מדד תשולם קרן ההלוואה כולל ההצמדה.

 • הקפאה חלקית

  עצירה של החזרי הקרן בלבד. החזרי הריבית החודשיים יימשכו במהלך תקופת ההקפאה. פעולה זו תקטין את הריביות על ההקפאה, שכן הריבית תחושב על הקרן בלבד, כך שהחזרי הלוואת המשכנתא העתידיים יגדלו פחות.

 • הקפאה מלאה

  עצירה מוחלטת של החזרי הלוואת המשכנתא, הקרן והריבית, לתקופת ההקפאה. בתום ההקפאה, ההחזרים החודשיים יכללו גם את הריבית על הקרן וגם את הריבית על הריבית שלא שולמו במהלך תקופת ההקפאה.

 • הקפאת משכנתא

  פעולה שמטרתה להקל על לווה שיש לו קושי תזרימי ומשמעותה דחייה של החזרי הלוואת המשכנתא החודשיים לפרק הזמן שנקבע להקפאה. הליך זה עוצר את שגרת ההחזרים מבלי להאריך את תקופת ההלוואה (אלא אם הוסכם אחרת). בתום ההקפאה ההחזרים החודשיים יהיו גבוהים יותר, כיוון שיהיה על הלווה להחזיר את הסכום שלא שולם במהלך יתרת תקופת הלוואה, בנוסף לתשלומים החודשיים. קיימים שני סוגים של הקפאות: הקפאה מלאה והקפאה חלקית

 • מחזור משכנתא

  פירעון הלוואה קיימת באמצעות לקיחת הלוואה חדשה בד"כ בתנאים טובים יותר. לאורך חיי ההלוואה תנאי השוק משתנים וכך גם המאפיינים האישיים של הלווה. מיחזור משכנתא מאפשר סילוק הלוואה שנלקחה בעבר לטובת הלוואה שמותאמת לצרכים וליכולות של הלווה עכשיו. מיחזור משכנתא יכול להתבצע בבנק בו נלקחה ההלוואה המקורית (מיחזור פנימי), או בכל בנק אחר (מיחזור חיצוני).  

 • עמלת פירעון מוקדם

  בפירעון מוקדם של הלוואה, יגבו מהלקוח העמלות הבאות:
  1. עמלה תפעולית בסך 60 ₪
  2. עמלת הודעה מראש- במידה וניתנה הודעה של פחות מ10 ימים ממועד ביצוע הפרעון, תגבה עמלה בגובה עד 0.1% מהסכום הנפרע.
  3. תשלום בגובה ההפרש שבין התשלומים העתידיים שלא ישולמו בעקבות הפרעון המוקדם, כשהם מהוונים לערך הנוכחי ביום הפרעון המוקדם ע"פ הריבית לחישוב רכיב ההיוון, לבין אותם תשלומים, כשהם מהוונים לערך הנוכחי ביום הפרעון המוקדם ע"פי הריבית הממוצעת המפורסמת הידועה במועד העמדת ההלוואה , עפ"י תק' ההלוואה שנקבעה בהסכם ההלוואה בריבית קבועה, או הידועה במועד שינוי ריבית אחרון עפ"י תק' ההלוואה שנותרה עד למועד שינוי קרוב בריבית משתנה.

 • קרן

  סכום ההלוואה המקורי שנלקח מהבנק, ללא הריבית.

 • ריבית

  סכום כסף נוסף שמשלם הלווה למלווה (הבנק) בתמורה לקבלת ההלוואה בנוסף לקרן ההלוואה ולהצמדות (ככל שישנן). הריבית היא בעצם 'המחיר' שמשלם הלווה עבור הכסף שקיבל. הריבית מתווספת לקרן ולהצמדה במועד התשלום הקבוע של הלוואה. גובה הריבית משתנה, ונקבע על פי פרמטרים שונים שנקבעים על ידי הבנק בכפוף לדין.

 • ריבית משתנה

  הריבית על הקרן משתנה מדי תקופה שנקבעה מראש. הלוואות על בסיס ריבית משתנה ניתנות לפירעון בכל מועד שינוי ריבית ללא עמלת יציאה. יש שני סוגים של ריבית משתנה, האחד צמוד מדד והשני אינו צמוד מדד.

  ריבית משתנה צמודה: בכל תקופה שנקבעה מראש יש נקודת יציאה, שהיא גם נקודת שינוי ריבית. בנוסף, הקרן צמודה למדד המחירים לצרכן.

  ריבית משתנה לא צמודה: הריבית משתנה בכל תקופה שנקבעה מראש וניתן לפרוע את ההלוואה בכל שלב ללא עמלת פירעון מוקדם. הקרן במסלול זה לא צמודה למדד המחירים לצרכן.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות