תשקיף

הצעה לציבור של יחידות ההשתתפות בקרן. התשקיף מאושר לפרסום על ידי הרשות לניירות ערך, הוא כולל מידע מפורט על הקרן ומתחדש אחת לשנה.