תשואת הון (1)

חלק התשואה הנובע מהכנסות הפרשי הון, בין מחיר איגרת החוב (ערך נוכחי) לבין מחיר הפדיון (תשלום על חשבון קרן בלבד) לשנה.