תשואת בסיס

1. שיעור החזר של ריבית או של דיבידנד על הסכום הממשי של ההשקעה.

2. במסחר באיגרות חוב: שיעור התשואה ביום המסחר הקודם