תשואת אפיק שקלי

התשואה הצפויה לשנה הקרובה לאפיק הממשלתי הלא צמוד.