תשואה שקלי

הנחת התשואה לאפיק השקלי שנאמדת מתשואת מק"מ לשנה.