תשואה שנתית אפקטיבית

התשואה על השקעה המבוטאת במונחים של שווה ערך לריבית פשוטה.