תשואה שוטפת נטו

תשואה שוטפת לאחר ניכוי מס הכנסה מהריבית או מהדיבידנד.