תשואה שוטפת ברוטו

תשואה שוטפת המחושבת לפני ניכוי מס הכנסה מהריבית או מהדיבידנד.