תשואה נקובה

1. שיעור הריבית המצוין בנייר ערך.

2. במניות: הדיבידנד המוכרז כלפי הערך הנקוב של המניה.

3. חישוב התשואה הכוללת ללא ניכוי שיעור האינפלציה לתקופה המחושבת.