תשואה משונתת

חישוב של תשואה משוערת על השקעה לתקופה של שניים עשר חודש.