תשואה לפדיון

הרווח העתידי על ההשקעה עבור מחזיק אג"ח מנקודת זמן נוכחית ועד לפדיון האג"ח.