תשואה למניות רגילות

סכום המבוטא כאחוז של רווח שהושג על השקעה במניות רגילות של חברה בתקופת זמן נתונה.