תשואה למניה

יחס רווחיות של פירמה המודד את התשואה למשקיע במניות החברה.