תשואה כוללת

הרווח הכולל אשר הופק מהשקעה בניירות ערך כשהוא מחושב באחוזים מההשקעה. (גם: שיעור תשואה חשבוני)