תשואה

אחוז השינוי בערך ההשקעה (רווח/הפסד על ההשקעה באחוזים).