תקנות התאגדות

המסמך בחברה שמסדיר את פרטי הארגון הפנימי, זכויות החברים וחובותיהם, תשלום דיבידנד, מספר המנהלים, שכרם, התנאים לזימון אספות כלליות, כללי העברת מניות וכד'.