תקנון הבורסה

קובץ הוראות, הקובע את כללי המסחר בבורסה לניירות ערך של תל אביב, את חובותיהם של חברי הבורסה ושל החברות שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה.