תקופה קרובה

בניירות ערך: תקופה של שבוע עד חמישה שבועות שלגביה נעשות הערכות טכניות לגבי התנהגות השוק באותה תקופה.