תקופה ממוצעת לפדיון

1. באיגרות חוב הנפדות לשיעורין: יתרת התקופה מיום החישוב עד לנקודת הזמן המהווה מחצית התקופה בין מועד הפדיון הראשון לבין מועדי הפדיון האחרון.

2. בכל סוגי אגרות חוב: חישוב משך הזמן הממוצע של חיי האיגרת בהתאם לחלוקת התשלומים השונים על פי תנאי האיגרת לאורך חיי האיגרת כולל ריבית וקרן.