תעודת אופציה תמידית

תעודת השקעה המעניקה למחזיק בה את הזכות לקנות מספר מוגדר של מניות רגילות במחיר קבוע בלי שלאופציה יש מועד תפוגה.