תעודה למוכ"ז

תעודה שאינה נושאת שם מסוים וניתן להעבירה ללא היתר.