תעודה זמנית

1. כל מסמך המוצא לתקופת ביניים עד שיוצא מסמך קבוע, כגון כתב כיסוי בביטוח תעודה זמנית של איגרת חוב וכד'.

2. מסמך זמני שמקנה (לרשום בו או למוכ"ז) לקבל מניות - או חלק ממניות - בתאגיד, או שהוא מקנה זכות למזומן או דבר ערך אחר אם לפי דרישה ואם במועד עתידי מסוים.

3. מניות או ניירות ערך אחרים, זמניים, המצאים בקשר להיוון מחדש או ארגון מחדש של פירמה ואשר בסופו של דבר יומרו בתעודות רגילות.