תנודה בלתי מוגבלת

ציון שבניהול המסחר במניות ובאיגרות חוב בבורסה לניירות ערך שערה יכול לנוע, למעלה או למטה, ללא הגבלה.