תנאי פדיון

התנאים בהם ישולם נייר ערך העומד לפדיון, כגון המועד או מועדים, תנאי הצמדה וכד'.