תלוש

ספח המחובר לאיגרת חוב - או לנייר ערך שיש לו ריבית קבועה - והמציין את שיעור הריבית הנומינלי שלו.