תכנית השקעה חודשית

שיטת השקעה מתוך הכנסה השוטפת שבה נרכשות מניות הרשומות בבורסה ביחידות בשברי יחידות על פי תוכנית תשלומים קבועה.