תכליל ביתא של תיק

הרגישות היחסית של תיק ניירות ערך מסויים, הנמדד בשלמותו על פי מקדם ביתא של ניירות הערך המרכיבים אותו.