תיק הכנסה

תיק ניירות ערך המוחזק על ידי משקיע פרטי או מוסדי שמושקע ביירות ערך שנועדים לתת הכנסה שוטפת גבוהה ואיננו שם דגש על גידול או תוספת ערך של ההון.