תאריך פדיון מוקדם

המועד שנקבע בשטר הנאמנות של איגרת חוב ניתנת לפדיון או מניית בכורה ניתנת לפדיון, כמועד שבו הן יכולות להיפדות לפני מועד החלות שלהם, במלואן או בחלקן.