תאריך ניצול

1. המועד שבו מגיעה אופציה או כתב אופציה לידי מימוש סופי, שלאחריו פוקעת האופציה.

2. התאריך שבו על בעל הזכויות להעביר לחברה את הסכום אשר עליו לשלם בעבור מניות הזכות שהוא זכאי לקנותן. (גם: תאריך מימוש).