שרשור

קשירת סדרות של אותו מדד, המוצגות ביחס לתקופות בסיס שונות, ובכך להביאן לבסיס שווה.