שער בלבד

ציון בגליון השערים של הבורסה שבאותו יום מסחר לא בוצעו עסקות בניירות הערך שציון זה מצוי לידו (ש"ב) והוא מתפרסם לצרכים סטטיסטיים, כגון לשם שיערוך תיק וכד'.