שער איגרת חוב

המחיר בה נסחרת איגרת חוב מסוימת בבורסה לניירות ערך כאחוז מהערך הנקוב.