שנת חלות

השנה שבה מגיעה לפדיון איגרות חוב או התחייבות דומה אחרת.