שכר מנהל הקרן

השכר השנתי שמקבל מנהל הקרן, מתוך נכסי הקרן, עבור ניהולה. השכר מחושב כשיעור מהשווי השנתי הממוצע של נכסי הקרן, כפי שהוא מחושב לצורך קביעת מחיר היחידה, ומופחת באופן רציף מנכסי הקרן.