שיקול דעת עסקי

עקרון האומר שטעות בלבד בשיקול דעת עסקי של נושא המשרה בחברה, אין בה, כשלעצמה, כדי הפרת חובת הזהירות.