שיקול דעת מוגבל

הסכם בין ברוקר ללקוח המעניק לברוקר שיקול דעת לגבי פעולות מסוימות בלבד.